AKTYWNY SAMORZĄD 2019

 

Zmiany w pilotażowym programie
,,Aktywny samorząd” 2019 rok.
Nowi adresaci pomocy i formy wsparcia.

Program Aktywny samorząd skierowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie
o niepełnosprawności głównie dla osób w wieku do 18 lat lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie
do edukacji.
W 2019 roku program Aktywny samorząd Moduł I został rozszerzony o pomoc kolejnej grupie osób wykluczonych w dostępie do komunikacji i informacji, a także osób mających problem
z porozumiewaniem się oraz poszerzony o nowe formy wsparcia. Obecnie:
 
Osoby z dysfunkcją narządu ruchu otrzymają pomoc w:
- uzyskaniu prawa jazdy, także innej niż kategoria B
- zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
- zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dysfunkcja obu kończyn górnych),
- pomoc utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego
- pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. protezy na III poziomie jakości,
- pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy , w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. protezy na III poziomie jakości,
- pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
- pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania
do wózka inwalidzkiego ręcznego,
- szkolenie z obsługi nabytego w programie sprzętu elektronicznego
 
Osoby z dysfunkcją narządu wzroku otrzymają pomoc w:
- zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
- pomoc utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego
- szkolenie z obsługi nabytego w programie sprzętu elektronicznego
 
Osoby z dysfunkcją narządu słuchu otrzymają pomoc w:
- uzyskaniu prawa jazdy, także innej niż kategoria B
- zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
- zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
- pomoc utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego
- szkolenie z obsługi nabytego w programie sprzętu elektronicznego
 
 
Ponadto możliwa jest pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej oraz pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
czyli dofinansowanie kosztów edukacji:

  • w szkole policealnej
  • w kolegium
  • w szkole wyższej(studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorancie prowadzone przez szkoły wyższe ) przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi

 
Szczegółowe informacje dotyczące programu Aktywny Samorząd można uzyskać
na stronie internetowej:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/komunikaty-dotyczace-programu/
- zakładka: Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku

 

Program jest finansowany ze środków PFRON