Moduł II

Moduł II - POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA
NA POZIOMIE WYŻSZYM

Nabór wniosków tylko on line!!

Termin naboru od 01 sierpnia do 10 października 2019r.- rok akademicki 2019/2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim informuje, iż nastąpi zmiana
w sposobie składania wniosków w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd MODUŁ II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym). Wnioski będą składane wyłącznie w wersji elektronicznej poprzez dedykowaną do tego celu platformę internetową SOW. Wnioski składać będzie można poprzez platformę SOW pod adresem https://sow.pfron.org.pl/
W celu złożenia dokumentów należy posiadać PROFIL ZAUFANY lub podpis elektroniczny.
Aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę
https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-
https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet
lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunki.

Adresaci programu:
- osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
- nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi
- maksymalne dofinansowanie
opłata za naukę /czesne/- równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku), niezależnie od daty poniesionych kosztów maks. 3.000 zł
dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu
doktorskiego 4.000 zł
dodatek na pokrycie kosztów kształcenia - maksymalnie 1.000 zł
- udział własny wnioskodawcy:
15% wartości czesnego - w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),
65% wartości czesnego - w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) - warunek dotyczy drugiej i kolejnej formy kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnego)
z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia udziału własnego w module II zwolniony jest wnioskodawca, który nie jest zatrudniony lub jeśli jego dochód nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Program jest finansowany ze środków PFRON

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zaświadczenie wydane przez pracodawcę

Zaświadczenie z uczelni

Inne załączniki