Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim jest jednostką
organizacyjną wchodzącą w skład
powiatowej administracji zespolonej
utworzoną na mocy uchwały Rady
Powiatu Wodzisławskiego Nr III/29/99
z dnia 25.01.1999 r.
2018-04-25
Konkurs literacko - plastyczny "Moja rodzina zastępcza jest ok."

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim wraz ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom „Pokochaj Mnie” zapraszają do udziału w konkursie literacko-plastycznym pt. „Moja rodzina zastępcza jest ok.”. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież z rodzin zastępczych terenu powiatu wodzisławskiego w dwóch kategoriach wiekowych: Dzieci do 12 lat- wykonanie pracy dowolną techniką plastyczną. Młodzież od 13 lat –wiersz, opowiadanie, reportaż. Prace powinny promować rodzinę zastępczą jako najlepsze środowisko wychowawcze. Prace należy nadsyłać lub składać osobiście do 28 maja br. na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski z dopiskiem na kopercie: „Moja rodzina zastępcza jest ok.”.

Regulamin konkursu literacko -plastycznego
pt. „Moja rodzina zastępcza jest ok.”


I. Konkurs odbywa się w ramach Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, którego organizatorem jest: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim wraz ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom „Pokochaj Mnie”.
II. Konkurs adresowany jest do dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej na terenie powiatu wodzisławskiego, które wykonają pracę indywidualnie lub rodzinnie.
III. Tematyka konkursu: Prace powinny promować ich rodzinę zastępczą jako najlepsze środowisko wychowawcze.
IV. Założenia organizacyjne:
1. Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie pracy:
a) Przez dzieci do lat 12 -techniką plastyczną (rysowanie, malowanie, wyklejanie itp.).
b) Przez młodzież od lat 13 – wiersz, opowiadanie, reportaż.
2. Prace mogą mieć dowolny format.
3. Każdy z uczestników składa maksymalnie jedną pracę.
4. Każda praca powinna być opatrzona kartą informacyjną zawierającą następujące dane:
- imię i nazwisko;
- data urodzenia;
- adres, kontakt telefoniczny i adres mailowy;
- imię i nazwisko opiekuna.
5. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane oraz organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania prac konkursowych.
6.Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych (umieszczenie imiennych wyników na stronie internetowej organizatora).
7. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim: http://www.pcpr-wodzislaw.pl/
8. Wyniki Konkursu dostępne będą na stronie internetowej, laureaci będą zawiadomieni telefonicznie.
V. Termin nadsyłania prac:
1. Prace należy nadsyłać lub składać osobiście do 28 maja br. na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski z dopiskiem na kopercie: „Moja rodzina zastępcza jest ok.”.
VI. Ocena prac i nagrody:
1. Prace oceniać będzie 5 osobowa Komisja konkursowa powołana przez organizatora.
2. Organizatorzy przewidują nagrodę rzeczową dla laureata.
3. Uroczystość ogłoszenia wyników konkursu i wręczenie nagrody nastąpi w terminie wskazanym przez organizatora, o czym laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.2018-04-13
Oddział Śląski PFRON przesyła informację z Biura Funduszu

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest partnerem w projekcie, którego Liderem jest Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy i wraz z pozostałymi partnerami którymi są Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji realizuje ciekawy projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej.
Projekt pn. "Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy" stanowi element systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy. Jest kontynuacją i rozwinięciem koncepcji wsparcia wypracowanej w ramach projektu Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach, realizowanego w ramach POKL.

Został on przyjęty do finansowania w ramach konkursu w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wypracowanie i upowszechnienie we współpracy z partnerami społ. na terenie całego kraju modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy, rozumianego jako zestaw technik i metod, tj. zasad postęp. w zakresie stworzenia optymalnego dla osób z niepełnosprawnościami środowiska pracy.

Jednym z elementów projektu jest analiza i diagnoza barier w dostępie osób z niepełnosprawnością do rynku pracy i zatrudnienia i prowadzone w ramach tego zadania badania ankietowe, dlatego zwracam się z ogromną prośbą o upowszechnienie i przekazanie do organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz ZAZ i ZPCH z Państwa terenu z którymi Państwo współpracują, prośby o wypełnienie ankiet dla pracodawców i osób z niepełnosprawnościami. Wyniki ankiet pozwolą na dogłębniejsze poznanie problematyki oraz przygotowanie planowanych narzędzi w ramach projektu.

Poniżej przesyłam linki do Ankiet - Ankiety wypełniane są poprzez stronę internetową a ich wypełnienie zajmuje naprawdę niewiele czasu

Ankieta dla Pracodawców
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVLxfDK6EvZt3AjYyyMKBlIqZeXq6d6jTccrqqPjYPvZgPOg/viewform

Ankieta dla osób z niepełnosprawnością - pracowników, potencjalnych pracowników
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczSu49xNjWypXJWW_uksplVgNO2IZpzz2P72d4F0DWy96vMw/viewform?c=0&w=1


2018-03-29
Bezpłatne konsultacje doradzców podatkowych
2018-03-29
WESOŁEGO ALLELUJA

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego Alleluja życzy Dyrekcja i Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim2018-03-26
Wielkanocne spotkanieW dniu 22 marca br. dzieci z rodzin zastępczych uczestniczyły w Warsztatach Wielkanocnych, zorganizowanych przez Wolontariuszy I Liceum Ogólnokształcącego im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim. Było wspólne malowanie pisanek i robienie kartek wielkanocnych.

Każde spotkanie z Wolontariuszami, przynosi ogromną radość podopiecznym rodzin zastępczych, za co serdecznie w imieniu dzieci dziękujemy.


2018-03-15
Każde dziecko powinno mieć dom

Każde dziecko powinno mieć dom

Jagoda, Krysia, Marcel i wiele innych dzieci czeka na miłość, bo prawdziwi rodzice nie byli w stanie im jej dać. Prawdziwy dom odnaleźli w rodzinach zastępczych, ale tych wciąż brakuje.

Dzieci pozbawionych miłości rodzicielskiej nie trzeba długo szukać - wystarczy rozejrzeć się wokoło. Ciężki bagaż doświadczeń, który otrzymują od swoich rodziców, towarzyszy im przez całe życie.

Pomocą w rozwiązaniu problemów dzieci niekochanych i porzuconych jest zdrowe środowisko rodzinne, w którym każde życie jest przyjmowane, akceptowane, obdarzane miłością i szacunkiem, otaczane czcią i troskliwą opieką.

Rodzicielstwo zastępcze jest jedną z najpiękniejszych misji, jaką może podjąć każdy człowiek
- podzielić się miłością. Przyjąć do własnej rodziny dziecko, ofiarować mu serce, troskę, radość, podarować święta, ciepłą atmosferę, spokój i bezpieczeństwo.

Rodzice zastępczy dają bezpieczeństwo i wsparcie. Największą nagrodą dla nich jest uśmiech dziecka.

Na terenie Powiatu Wodzisławskiego 260 dzieci znalazło swój dom w 165 rodzinach zastępczych.

Od kandydatów na rodziców zastępczych wymaga się nie tylko wielkiego serca, ale też predyspozycji osobowościowych. Bo każdego dnia trzeba mierzyć się z traumą, której dzieci doznały w rodzinnym domu. Zdarza się, że dzieci nie potrafią się odnaleźć w nowej jakże dla nich trudnej sytuacji. Nie potrafią zaakceptować, gdy nagle ktoś je kontroluje. Bo wcześniej robiły, co chciały. Bo tylko miłość może odmienić ich cały świat.

Rodzina jest naturalnym środowiskiem, w którym powinno wzrastać każde dziecko. Niestety czasami rodzice nie mogą z różnych powodów lub nie potrafią zająć się własnymi dziećmi i w takiej sytuacji, szansą na bezpieczne i spokojne dzieciństwo jest właśnie rodzina zastępcza. W rodzinie zastępczej dzieci mają szansę na wychowywanie się w ciepłej, rodzinnej atmosferze i prawidłowy rozwój. Otoczone troskliwą opieką i miłością, po jakimś czasie zaczynają się otwierać i nabierają ufności. Widać, że się zmieniają, stają się coraz bardziej radosne i szczęśliwe.

Rodzinnymi formami pieczy zastępczej są:

  • rodzina zastępcza spokrewniona – tworzą ją wyłącznie dziadkowie i rodzeństwo dziecka
  • rodzina zastępcza niezawodowa – tworzą ją osoby niespokrewnione z dzieckiem oraz krewni nie będący wstępnymi i zstępnymi dziecka (czyli np. ciocie, wujkowie)
  • rodzina zawodowa - tworzą ją osoby niespokrewnione z dzieckiem.
  • rodzinny dom dziecka – tworzą go osoby niespokrewnione z dzieckiem dla nie więcej niż 8 dzieci.


Wszystkich Państwa, którzy chcecie ofiarować swoje serce i przyjąć do swej rodziny dzieci
pozbawione opieki własnych rodziców, zapraszamy do współpracy z pracownikami
Sekcji Wsparcia Rodzin, Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim
przy ul. Wałowej 30 ( II piętro),
tel. 32 455 60 59.
2018-03-12
Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

Pragniemy poinformować, że od grudnia 2017 roku na zlecenie Ministerstwa Zdrowia zostało otwarte Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego. Za pomocą całodobowej, bezpłatnej linii psychologowie Fundacji ITAKA udzielają wsparcia osobom w kryzysie i kierują do odpowiednich placówek mogących udzielić dalszej pomocy w ich miejscu zamieszkania.

W Centrum istnieje możliwość konsultacji telefonicznej pod numerem 800 70 2222 z psychologiem, psychiatrą, pracownikiem socjalnym i prawnikiem bądź konsultacji za pomocą skrzynki mailowej: porady@liniawsparcia.pl .

Szczegółowe informacje o adresach placówek na terenie kraju oraz o dyżurach specjalistów można zaleźć na stronie internetowej: www.liniawsparcia.pl .Projektowanie stron internetowych Copyright © 2007 Neone
Wszelkie prawa zastrzeżone
Wodzisław Ślaski, ul. Wałowa 30,
NIP 647-218-85-28 tel./fax: (32) 455-14-30 e-mail: pcpr_wodz@poczta.onet.pl