Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim jest jednostką
organizacyjną wchodzącą w skład
powiatowej administracji zespolonej
utworzoną na mocy uchwały Rady
Powiatu Wodzisławskiego Nr III/29/99
z dnia 25.01.1999 r.
2016-04-25
Wyjaśnienie dotyczące dofinansowania w 2016 roku uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.

W roku 2016 na wyżej wymienione zadanie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim otrzymało środki finansowe w wysokości 196 988,60 zł, co dało możliwość dofinansowania 139 wniosków osób z orzeczeniem o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jak również dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością oraz ich opiekunów.

Do dnia 20 kwietnia 2016 roku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim wpłynęło 371 wniosków.


Otrzymane środki finansowe są niewystarczające, w związku z tym zdecydowanie większa ilość wniosków nie została dofinansowana. Ogólnie przyjęte zasady dofinansowania uczestnictwa
w turnusie rehabilitacyjnym:
- przyznanie dofinansowania tej samej dorosłej osobie niepełnosprawnej nie częściej niż raz na dwa lata,
- przyznanie dofinansowania osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia lub w wieku do 24 roku życia uczącej się i niepracującej raz w roku.

O dofinansowaniu decyduje kolejność złożonych wniosków w ramach posiadanych środków.
Powyższe zasady zostały uzgodnione z Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
Po wyczerpaniu przyznanej puli środków pozostałe wnioski rozpatrywane są w ramach rezygnacji bądź pozyskania dodatkowego dofinansowania na ten cel.


2016-04-14
Zadania zlecane - realizacja zadań publicznych w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego zaprasza fundacje oraz organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie ofert, którego celem jest wyłonienie i wsparcie projektów na realizację zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Oferty składane w konkursie mogą być realizowane poprzez:
1) działalność na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców powiatu wodzisławskiego,

2) prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek przy udziale rodziców, opiekunów,

3) organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywizacji społecznej dla osób niepełnosprawnych,

4) organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w procesie rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zadań dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku
i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji,

5) prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych,

6) prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:
a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych
do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniem słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,
c) usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną
w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach,

7) zakup, szkolenie i utrzymanie w trakcie szkolenia psów przewodników dla osób niewidomych oraz osób z niepełnosprawnością ruchową,

8) organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy-przewodników,

9) organizowanie lokalnych, regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych
i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach,

10) promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego
i zawodowego,

11) prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych
i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji.

Oferty należy złożyć do dnia 13 maja 2016 r. do godziny 9.00
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Wałowej 30.
zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
UWAGA: Liczy się data wpływu do siedziby PCPR.


kliknij tutaj, aby przeczytać uchwałę w sprawie:
ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej2016-03-31
UWAGA STUDENCI WNIOSKUJĄCY O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU "AKTYWNY SAMORZĄD" -MODUŁ II !!!

Informujemy,iż osoby składające wniosek w ramach programu "Aktywny samorząd "-Moduł II wnioskujący o zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia w związku z ponoszeniem dodatkowych kosztów z tytułu pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej zobowiązani są dołączyć do wniosku następujące dokumenty:
  • udokumentowanie kosztów z tytułu pomocy tłumacza migowego lub/i asystenta osoby niepełnosprawnej wraz z uzasadnieniem oraz umową bądź innym dokumentem zawartym z tłumaczem bądź asystentem potwierdzającym poniesienie z tego tytułu dodatkowych kosztów,
  • zaświadczenie z Uczelni, potwierdzające korzystanie/niekorzystanie z pomocy asystenta osoby niepełnosprawnej opłacanego ze środków Uczelni.

2016-03-25
UWAGA STUDENCI - MODUŁ II

Przypominamy, iż do dnia 15 kwietnia 2016 roku trwa nabór wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" dla MODUŁ II.
(dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016)


Moduł II - POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM
Adresaci programu:
- osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
- nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi
- maksymalne dofinansowanie
opłata za naukę /czesne/- równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku), przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.
dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego 4.000 zł
dodatek na pokrycie kosztów kształcenia - nie mniej niż 700 zł, maksymalnie 1.000 zł

- udział własny wnioskodawcy:
15% wartości czesnego - w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają
z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),
65% wartości czesnego - w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) - warunek dotyczy drugiej i kolejnej formy kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnego)
z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia udziału własnego w module II zwolniony jest wnioskodawca, który zatrudnienie rozpoczął w 2016 roku, a także w takim przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Program jest finansowany ze środków PFRON
2016-03-19
DODATEK WYCHOWAWCZY 500 ZŁ DLA DZIECI W PIECZY ZASTĘPCZEJ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim informuje, że dzieci w pieczy zastępczej otrzymają dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie. Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego będzie przysługiwać niezależnie od dochodu, na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce
opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.Dla kogo dodatek wychowawczy?
Dodatek ten przysługuje na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka, bez względu na kryterium dochodowe. Jest on udzielany na wniosek rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.

Ważne! Dodatek otrzymają zarówno osoby otrzymujące świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jak również osoby otrzymujące świadczenia na zasadach z ustawy o pomocy społecznej (art. 226 ust. 5 ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

Gdzie złożyć wniosek? Przyznanie dodatku następuje w drodze decyzji. Wniosek należy złożyć
w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.
(W PRZYPADKU ZAMIESZKIWANIA RODZIN NA TERENIE POWIATU WODZISŁAWSKIEGO WNIOSEK NALEŻY SKŁADAĆ W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM UL. WAŁOWA 30).

Na jaki okres przysługuje dodatek?
Prawo do dodatku ustala się na okres 12 miesięcy. W przypadku braku zmian w sytuacji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka mającej wpływ na prawo do dodatku wychowawczego ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu.

Od kiedy przysługuje dodatek?
Dodatek przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka odpowiednio w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka lub placówki, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku.

Ważne terminy!
W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do dodatku wychowawczego lub dodatku do zryczałtowanej kwoty, przysługującego na dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r.), prawo do dodatku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie wymienionej ustawy (czyli od 1 kwietnia).

Oznacza to, że jeżeli rodzina zastępcza złoży wniosek np. 15 czerwca, dostanie wyrównanie od kwietnia. Natomiast w przypadku złożenia wniosku dopiero  np. 7 lipca, dodatek będzie przysługiwał tylko od lipca.  

Dodatek wychowawczy i dodatek do zryczałtowanej kwoty jest finansowany w formie dotacji celowej
z budżetu państwa. Gmina i powiat nie ponoszą wydatków związanych z tym świadczeniem.  Od kwoty dodatku nie jest odprowadzany podatek.

WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU WYCHOWAWCZEGOJesteś na stronie: 1 zobacz stronę: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Projektowanie stron internetowych Copyright © 2007 Neone
Wszelkie prawa zastrzeżone
Wodzisław Ślaski, ul. Wałowa 30,
NIP 647-218-85-28 tel./fax: (32) 455-14-30 e-mail: pcpr_wodz@poczta.onet.pl