Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim jest jednostką
organizacyjną wchodzącą w skład
powiatowej administracji zespolonej
utworzoną na mocy uchwały Rady
Powiatu Wodzisławskiego Nr III/29/99
z dnia 25.01.1999 r.
2016-05-18
Obszary wsparcia oraz adresaci pilotażowego programu "Aktywny samorząd"

Moduł I - LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ
I ZAWODOWĄ


Obszar A - likwidacja bariery transportowej

Zadanie 1: Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Adresaci programu:
- osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem
o niepełnosprawności
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
- dysfunkcja narządu ruchu
- maksymalne dofinansowanie 5.000 zł
- minimalny wkład własny wnioskodawcy: 15% ceny brutto

Zadanie 2: Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

Adresaci programu:
- osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
- wiek aktywności zawodowej
- dysfunkcja narządu ruchu
- maksymalne dofinansowanie 2.100 zł Kurs i egzamin 1.500 zł Pozostałe koszty 600 zł
- minimalny wkład własny wnioskodawcy: 25% ceny brutto

Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym

Zadanie 1: Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Adresaci programu:
- osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem
o niepełnosprawności
- wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
- dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku
- maksymalne dofinansowanie dla osoby niewidomej 20.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 12.000 zł
- dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku 8.000 zł
- dla osób z dysfunkcją obu kończyn górnych 5.000 zł
- minimalny wkład własny wnioskodawcy: 10% ceny brutto

Zadanie 2: Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Adresaci programu:
- osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem
o niepełnosprawności
- wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
- dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku
- maksymalne dofinansowanie dla osoby głuchoniewidomej 4.000 zł
- dla pozostałych adresatów obszaru 2.000 zł
- Nie jest wymagany wkład własny
możliwość zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie do 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia

Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się

Zadanie 2: Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Adresaci programu:
- osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem
o niepełnosprawności
- maksymalna kwota dofinansowania 2.000 zł,
- Nie jest wymagany wkład własny

Zadanie 3: Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

Adresaci programu:
- osoby ze stopniem niepełnosprawności
- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
- potwierdzenie stabilności procesu chorobowego opinią eksperta PFRON
- potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie
- maksymalna kwota dofinansowania po amputacji w:
zakresie ręki 9.000 zł,
przedramienia 20.000 zł,
ramienia i wyłuszczenia w stawie barkowym 26.000 zł,
na poziomie podudzia 14.000 zł,
na wysokości uda/także staw kolanowy/ 20.000 zł,
uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym 25.000 zł
z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON
- minimalny wkład własny wnioskodawcy: 10% ceny brutto

Zadanie 4: Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny co najmniej na III poziomie jakości

Adresaci programu:
- osoby ze stopniem niepełnosprawności
- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
- potwierdzenie stabilności procesu chorobowego opinią eksperta PFRON - minimalny wkład własny: 10% ceny brutto

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Adresaci programu:
- osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
- wiek aktywności zawodowej
- pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka
- maksymalne dofinansowanie 200 zł miesięcznie, nie więcej jednak niż 2.400 zł w ciągu roku-tytułem kosztów opieki nad osobą zależną
- minimalny wkład własny wnioskodawcy: 15% ceny brutto

Moduł II - POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM


Adresaci programu:
- osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
- nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi
- maksymalne dofinansowanie
opłata za naukę /czesne/- równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku), przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.
dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego 4.000 zł
dodatek na pokrycie kosztów kształcenia - nie mniej niż 700 zł, maksymalnie 1.000 zł

- udział własny wnioskodawcy:
15% wartości czesnego - w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają
z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),
65% wartości czesnego - w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) - warunek dotyczy drugiej i kolejnej formy kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnego)
z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia udziału własnego w module II zwolniony jest wnioskodawca, który zatrudnienie rozpoczął w 2016 roku, a także w takim przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Program jest finansowany ze środków PFRON
2016-05-18
Pilotażowy program "Aktywny samorząd"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim informuje, iż termin naboru wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w roku 2016 trwa:

Moduł I - od dnia 01 marca 2016 r. do dnia 30 sierpnia 2016 r.

Moduł II - od dnia 01 czerwca 2016 r. do dnia 10 października 2016 r. - dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017


2016-05-09
INFORMACJA O NABORZE NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ ROK 2016

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.) i Rozdziału XII. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert – załącznika do Uchwały nr XLVIII/467/2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia
29 października 2015 roku ze zm. w sprawie: uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego

zaprasza do zgłaszania kandydatur na członka komisji konkursowej, która zostanie powołana
w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym ze środków PFRON w 2016 roku. Warunkiem zgłoszenia kandydata jest złożenie formularza zgłoszeniowego do dnia 16 maja 2016 roku w kancelarii Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Wałowej 30 - w godzinach pracy jednostki.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Sekcji Wsparcia Specjalistycznego, Interwencji Kryzysowej i Rehabilitacji Społecznej oraz pod nr telefonu: 32 455 14 30, wew. 33 lub 34.


formularz zgłoszenia do pobrania


2016-04-25
Wyjaśnienie dotyczące dofinansowania w 2016 roku uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.

W roku 2016 na wyżej wymienione zadanie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim otrzymało środki finansowe w wysokości 196 988,60 zł, co dało możliwość dofinansowania 139 wniosków osób z orzeczeniem o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jak również dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością oraz ich opiekunów.

Do dnia 20 kwietnia 2016 roku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim wpłynęło 371 wniosków.


Otrzymane środki finansowe są niewystarczające, w związku z tym zdecydowanie większa ilość wniosków nie została dofinansowana. Ogólnie przyjęte zasady dofinansowania uczestnictwa
w turnusie rehabilitacyjnym:
- przyznanie dofinansowania tej samej dorosłej osobie niepełnosprawnej nie częściej niż raz na dwa lata,
- przyznanie dofinansowania osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia lub w wieku do 24 roku życia uczącej się i niepracującej raz w roku.

O dofinansowaniu decyduje kolejność złożonych wniosków w ramach posiadanych środków.
Powyższe zasady zostały uzgodnione z Powiatową Społeczną Radą do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
Po wyczerpaniu przyznanej puli środków pozostałe wnioski rozpatrywane są w ramach rezygnacji bądź pozyskania dodatkowego dofinansowania na ten cel.


2016-04-14
Zadania zlecane - realizacja zadań publicznych w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego zaprasza fundacje oraz organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie ofert, którego celem jest wyłonienie i wsparcie projektów na realizację zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Oferty składane w konkursie mogą być realizowane poprzez:
1) działalność na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców powiatu wodzisławskiego,

2) prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek przy udziale rodziców, opiekunów,

3) organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywizacji społecznej dla osób niepełnosprawnych,

4) organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w procesie rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zadań dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku
i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji,

5) prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych,

6) prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:
a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych
do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
b) rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniem słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,
c) usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną
w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach,

7) zakup, szkolenie i utrzymanie w trakcie szkolenia psów przewodników dla osób niewidomych oraz osób z niepełnosprawnością ruchową,

8) organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy-przewodników,

9) organizowanie lokalnych, regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych
i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach,

10) promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego
i zawodowego,

11) prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych
i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji.

Oferty należy złożyć do dnia 13 maja 2016 r. do godziny 9.00
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Wałowej 30.
zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.
UWAGA: Liczy się data wpływu do siedziby PCPR.


kliknij tutaj, aby przeczytać uchwałę w sprawie:
ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
Jesteś na stronie: 1 zobacz stronę: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Projektowanie stron internetowych Copyright © 2007 Neone
Wszelkie prawa zastrzeżone
Wodzisław Ślaski, ul. Wałowa 30,
NIP 647-218-85-28 tel./fax: (32) 455-14-30 e-mail: pcpr_wodz@poczta.onet.pl