Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim jest jednostką
organizacyjną wchodzącą w skład
powiatowej administracji zespolonej
utworzoną na mocy uchwały Rady
Powiatu Wodzisławskiego Nr III/29/99
z dnia 25.01.1999 r.
2016-10-21
Uwaga Studenci Moduł II – wprowadzono zmiany w dokumencie pn. „Kierunki działań (…)” obowiązującym w 2016 roku.

W dniu 18 października 2016 roku Zarząd PFRON wprowadził zmiany w dokumencie pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku:

1. Wprowadzono możliwość zwiększenia (ponad 3.000 zł) kwoty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) lub dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego dla Wnioskodawcy, którego przeciętny miesięczny dochód przekracza kwotę 583 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym. Decyzję o wyrażeniu zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania mogą podjąć Pełnomocnicy Zarządu PFRON w Biurze PFRON na podstawie wystąpienia i pozytywnej opinii samorządu powiatowego lub Oddziału PFRON. Podejmując decyzję o wyrażeniu zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania brane będą pod uwagę: atrakcyjność kierunku nauki Wnioskodawcy na otwartym rynku pracy oraz inne ważne okoliczności zasługujące na indywidualne rozpatrzenie sprawy.
Decyzja może także dotyczyć wyrażenia zgody na wyrównanie kwoty dofinansowania czesnego za drugi semestr roku szkolnego/akademickiego 2015/2016.

2. Następuje zmiana charakteru dodatku na pokrycie innych kosztów kształcenia - na progresywny i motywacyjny. Wysokość wypłacanego dodatku będzie zależała obecnie także od postępów Wnioskodawcy w nauce. Wysokość dodatku wyniesie:

do 25% maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, studia wyższe), w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 50% maksymalnej kwoty dodatku,

do 50% maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, studia wyższe), a w przypadku studiów II stopnia – do 75% maksymalnej kwoty dodatku,

do 75% maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, trzecim roku danej formy edukacji na poziomie wyższym (studia wyższe I stopnia, magisterskie jednolite),

do 100% maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od czwartego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym (studia magisterskie),

uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Przekazanie Wnioskodawcy dodatku następować będzie po przekazaniu Realizatorowi programu informacji o zaliczeniu semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że Wnioskodawca uczęszczał na zajęcia zgodnie z planem/programem nauki/studiów.

3. Następuje zmiana sposobu wypłacania kwoty dofinansowania na opłacenie czesnego oraz dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego. Przekazanie dofinansowania będzie następowało w dwóch transzach:

a) pierwsza transza w wysokości 80% przyznanego dofinansowania – po zawarciu umowy dofinansowania,

b) druga transza w wysokości 20% przyznanego dofinansowania – po przekazaniu Realizatorowi programu informacji o zaliczeniu semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że Wnioskodawca uczęszczał na zajęcia zgodnie z planem/ programem nauki/studiów, a w przypadku przewodu doktorskiego, po złożeniu zaświadczenia, że Wnioskodawca realizuje przewód doktorski zgodnie z przyjętym harmonogramem;

4. Następuje ograniczenie możliwości podejmowania decyzji przez Realizatora programu o wyrażeniu zgody na dofinansowanie powtarzanego przez Wnioskodawcę semestru. Obecnie wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru /półrocza /roku szkolnego lub akademickiego przez Wnioskodawcę możliwa będzie nie więcej niż dwa razy w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia (szkoła policealna, kolegium, szkoła wyższa, przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi) i tylko jeżeli powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia). Wnioskodawca, który po raz trzeci nie zaliczy semestru/półrocza, zobowiązany będzie do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu i do czasu ukończenia nauki na rozpoczętym poziomie, nie będzie mógł korzystać z pomocy w module II;

5. Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia) nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego – nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany będzie do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.

6. Wprowadzono zasadę, iż Wnioskodawcę, który ukończył 25 rok życia i nie osiąga własnych dochodów, zalicza się do wspólnego gospodarstwa domowego rodziców/ opiekunów.

Aktualny dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku zamieszczony jest na stronie internetowej www.pfron.org.pl

Program jest finansowany ze środków PFRON
2016-10-17
Ogłoszenie

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim poszukuje kandydatów na Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej


kliknij tutaj, aby zapoznać się z ofertą


2016-10-14
XVII Ogólnopolski Festiwal Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie "Albertiana 2017".

Fundacja im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej zaprasza do udziału w XVII Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie "Albertiana 2017".

Dokumenty zgłoszeniowe oraz regulamin wraz z kartami zgłoszeniowymi oraz wymagane oświadczenia można pobrać ze strony: http://albert.krakow.pl/


2016-10-03
Możliwość zatrudnienia

Uwaga poszukiwana jest osoba do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinie zastępczej zamieszkałej w Gogołowej. Osoba zainteresowana proszona jest o kontakt telefoniczny z Panią Iwoną pod nr telefonu 601-342-209.

2016-09-23
"Wie, kto pyta" - bezpłatne porady prawnika, tyflopedagoga, psychologa i tyfloinformatyka

Zastanawiasz się jaki sprzęt komputerowy i programy będą dla ciebie najlepsze?

Masz wątpliwości jak z nich korzystać?

Jakie urządzenia mogą ci pomóc w codziennym życiu i wykonywaniu pracy?

Jakie uprawnienia ci przysługują i co zrobić, jeśli czujesz się w jakikolwiek sposób dyskryminowany)a?

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań otrzymasz biorąc udział w realizowanym przez Fundację Vis Maior ogólnopolskim projekcie „Wie kto pyta”.
Fundacja oferuje bezpłatne porady psychologa, prawnika, tyflopedagoga i informatyka. Prawnik udzieli wskazówek Co zrobić, kiedy twoje prawa nie są przestrzegane oraz z jakich ulg i uprawnień możesz skorzystać. Tyflopedagog podpowie jakie urządzenia ułatwią ci codzienne funkcjonowanie. Informatyk doradzi z jakiego sprzętu komputerowego i oprogramowania warto korzystać. Psycholog porozmawia z tobą, jeśli potrzebujesz wsparcia. W razie potrzeby podpowie, gdzie go szukać.

Projekt skierowany jest również do członków rodzin osób niewidomych. Będą oni mogli dowiedzieć się jak je wspierać w codziennym życiu i jak radzić sobie w sytuacji, kiedy bliska osoba traci wzrok.
Pracodawcy, chcący zatrudnić osobę niewidomą, będą mogli zapytać o przysługujące im uprawnienia i dostosowanie stanowiska pracy.
Placówki edukacyjne i kulturalne,firmy oraz instytucje, otrzymają fachowe wskazówki jak obsłużyć niewidomego klienta lub dostosować swoją ofertę do jego potrzeb.
Jeśli znasz kogoś, kto ma w rodzinie osobę niewidomą i potrzebuje fachowej porady, przekaż mu informacje o projekcie. Jeśli wiesz o firmach czy instytucjach przyjaznych osobom niewidomym i uważasz, że mogłyby skorzystać z jakiejś podpowiedzi , zachęć je do kontaktu z Fundacją.


Porady będą udzielane drogą telefoniczną, mejlową oraz listowną. W razie potrzeby będzie można spotkać się z wybranym specjalistą.

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmuje Emilia Roszczyk: e.roszczyk@fundacjavismaior.pl Tel. 22 370 28 75.

Dodatkowych informacji o projekcie udziela Magdalena Raczyńska Projekt będzie realizowany do grudnia. Został dofinansowany ze środków PFRON.
Jesteś na stronie: 1 zobacz stronę: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Projektowanie stron internetowych Copyright © 2007 Neone
Wszelkie prawa zastrzeżone
Wodzisław Ślaski, ul. Wałowa 30,
NIP 647-218-85-28 tel./fax: (32) 455-14-30 e-mail: pcpr_wodz@poczta.onet.pl