Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim jest jednostką
organizacyjną wchodzącą w skład
powiatowej administracji zespolonej
utworzoną na mocy uchwały Rady
Powiatu Wodzisławskiego Nr III/29/99
z dnia 25.01.1999 r.
2015-04-20
Program Stypendiów Pomostowych dla wychowanków

Dnia 18 marca 2015r. została ogłoszona XIV edycja Programu Stypendiów Pomostowych.

Program ten wspiera młodych ludzi ze wsi i małych miast w dążeniu do zdobycia wyższego wykształcenia. Tytułowy pomost to stypendiów na I rok studiów. Program skierowany jest do wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Dokładne informacje o programie, regulamin i harmonogram można uzyskać na stronie internetowej www.stypendia-pomostowe.pl
lub Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
90-212 Łódź, ul. Sterlinga 27/29 tel. +48 42 632 59 91


2015-04-17
Dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

UWAGA!!!

Przypominamy, iż w przypadku zaopatrzenia comiesięcznego (np. pieluchomajtki, cewniki, wkłady anatomiczne) trzeba pamiętać, że zlecenie wydawane przez NFZ jest jednorazowo. Zatem dofinansowanie ze środków PFRON może odbywać się na podstawie karty zaopatrzenia comiesięcznego wydanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Dokumentem potwierdzającym zrealizowane zlecenie będzie w tym przypadku odpowiednio wypełniona i potwierdzona za zgodność kopia tej karty.

interpretacja - kliknij, aby przeczytać


2015-04-16
IV Kongres "Obywatel Senior"

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w IV Kongresie "Obywatel Senior", który odbędzie się w dniach 17-18 maja w Parku Śląskim w Chorzowie.
Po raz kolejny zorganizowane zostanie wydarzenie poświęcone roli i potencjałowi osób starszych we współczesnym społeczeństwie. W pierwszym dniu przewidziano liczne występy i prezentacje, warsztaty artystyczne i sportowe oraz porady specjalistów z różnych dziedzin. W kolejnym dniu zaplanowano ciekawe prezentacje, warsztaty i dyskusje, a także wręczenie certyfikatów Gminom Przyjaznym Seniorom.

Tegoroczna tematyka Kongresu będzie dotykała zagadnień związanych z podmiotowością osób starszych, funkcjonowaniem lokalnych rad seniorów, możliwościami wynikającymi z wolontariatu w jesieni życia oraz tworzenia gmin przyjaznych seniorom.

Kongres ma charakter otwarty.


2015-04-08
Uwaga przyszli studenci, uczniowie szkół policealnych oraz kolegium !!!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim w związku z realizacją pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, informuje o możliwości skorzystania
z pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w ramach modułu II programu.

Pomoc można uzyskać poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym,
w tym również za pośrednictwem Internetu).

Adresaci programu /osoby uprawnione do uzyskania pomocy:
  • osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Kwota dofinansowania poniesionych kosztów nauki dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:
1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – maksymalnie 1.000,00 zł,
2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000,00 zł,
3. opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym.

Najbliższy termin naboru wniosków o dofinansowanie w ramach modułu II rozpocznie się po zakończeniu bieżącego roku szkolnego, a zakończy się 30 września 2015 r.

Wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd” należy pobrać i złożyć
w Sekcji Wsparcia Specjalistycznego, Interwencji Kryzysowej i Rehabilitacji Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląski przy ul. Wałowej 30, pokój 14.

Szczegółowe informacje dotyczące programu Aktywny Samorząd można uzyskać
na stronie internetowej www.pfron.org.pl


Program jest finansowany ze środków PFRON
2015-04-08
UWAGA STUDENCI - moduł II

Zarząd PFRON wprowadził korzystne zmiany treści i nowy tekst jednolity dokumentu pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku. Zmiany dokumentu dotyczą modułu II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym).


Z aktualną treścią dokumentu pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku można zapoznać się pod adresem: Zasady programu dostępne czytaj tekst jednolity

W Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie przedstawicieli: Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych i PFRON w sprawie propozycji usprawnienia realizacji modułu II programu. Na spotkaniu tym zapadły ustalenia skutkujące koniecznością korekty dokumentu pn. „Kierunki działań i warunki brzegowe (…)”, przyjętego uchwałą nr 13/2015 Zarządu PFRON z dnia 29 stycznia 2015 r.

Zakres wprowadzonych zmian:
  • wskazano minimalną kwotę dodatku na pokrycie kosztów kształcenia ,
  • ujednolicono definicję pojęcia „zatrudnienia” dla uczestników programu w obu modułach (zmiana w ust. 22 pkt 24),
  • określono warunki zwolnienia z konieczności wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego dla osób osiągających relatywnie niższe dochody z tytułu zatrudnienia - poprzez wskazanie w ust. 14, iż z obowiązku wniesienia tego udziału zwolniony jest wnioskodawca, który:
  • zatrudnienie rozpoczął w 2015 roku, albo z tytułu zatrudnienia w 2014 roku osiągnął średniomiesięczny dochód w wysokości niższej niż kwota 2.520 zł[1],
  • wskazano definicję pojęcia „średniomiesięcznego dochodu zatrudnionego beneficjenta w module II” (zmiana w ust. 22 - dodanie pkt 22 a), przez co będzie rozumieć się: dochód, jaki wynika z zeznania wnioskodawcy o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2014 (PIT), wyliczony według wzoru: dochód po odliczeniu kosztów uzyskania przychodów/12, w przypadku osób prowadzących działalność rolniczą – wysokość średniomiesięcznego dochodu wyliczona na postawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2013 r. (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2014 r. - M.P. 2014 poz. 827), tj. wyliczona według wzoru: (2.869 zł x liczba hektarów)/12,
  • zobowiązano Realizatora programu do promocji programu adresowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w tym ośrodków szkolno-wychowawczych, szkół specjalnych czy placówek z oddziałami integracyjnymi (dodanie ust. 6a),
  • zobowiązano Realizatora programu do wyznaczania wnioskodawcy w module II co najmniej 14-dniowego terminu (licząc w dniach kalendarzowych) na uzupełnienie brakujących danych i załączników – zmiana w ust. 18 poprzez dodanie pkt 2b,
  • wprowadzono zmianę zapisu ust. 22 pkt 7 (definicja Karty Dużej Rodziny) w związku z uchyleniem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz. 755), z powołaniem się na ustawę z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863),
  • wprowadzono korektę zapisu ust. 8 i ust. 9 w związku z koniecznością umieszczenia poprawnego odwołania do ust. 14 pkt 2 lit. a lub lit. b dokumentu,
z uwagi na zgłaszane przez Realizatorów programu wątpliwości doprecyzowano, że:
wnioskodawca ubiegający się o refundację kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania, warunki uczestnictwa w programie musi spełniać także w terminie poniesienia kosztu objętego refundacją lub w okresie objętym refundacją kosztów (w ust. 18 dodano pkt 2a), w zakresie definicji zatrudnienia – następujące po sobie okresy obowiązywania umów cywilnoprawnych sumują się, co ma znaczenie dla weryfikowania wymogu wskazanego w ust. 22 pkt 24 lit. e, aby zatrudnienie na podstawie takiej umowy nie trwało krócej niż 6 miesięcy.Jesteś na stronie: 1 zobacz stronę: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Projektowanie stron internetowych Copyright © 2007 Neone
Wszelkie prawa zastrzeżone
Wodzisław Ślaski, ul. Wałowa 30,
NIP 647-218-85-28 tel./fax: (32) 455-14-30 e-mail: pcpr_wodz@poczta.onet.pl