Moduł I

Moduł I - LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH
AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ
 
Termin przyjmowania wniosków 15 kwietnia do 30 sierpnia 2019 roku.


Obszar A - likwidacja bariery transportowej

Zadanie 1: Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Adresaci programu:
- osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem
o niepełnosprawności
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
- dysfunkcja narządu ruchu
- maksymalne dofinansowanie 10.000 zł
- minimalny wkład własny wnioskodawcy: 15% ceny brutto

Zadanie 2: Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii

Adresaci programu:
- osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
- wiek aktywności zawodowej
- dysfunkcja narządu ruchu
- maksymalne dofinansowanie 4.300 zł Kurs i egzamin kategoria B 2.100 zł. Kurs i egzamin pozostałe kategorie 3.500 zł ( z wyłączeniem A.A1,A2 i AM). Pozostałe koszty 800 zł
- minimalny wkład własny wnioskodawcy: 25% ceny brutto


Zadanie 3: Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii

Adresaci programu:
- osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
- wiek aktywności zawodowej
- dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystanie z usług tłumacza języka migowego
- maksymalne dofinansowanie 4.800 zł Kurs i egzamin kategoria B 2.100 zł. Kurs i egzamin pozostałe kategorie 3.500 zł ( z wyłączeniem A.A1,A2 i AM). Koszty usług tłumacza migowego 500zł.  Pozostałe koszty 800 zł
- minimalny wkład własny wnioskodawcy: 25% ceny brutto


Zadanie 4: Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Adresaci programu:
- osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
- dysfunkcja narządu słuchu
- maksymalne dofinansowanie 4.000 zł
- minimalny wkład własny wnioskodawcy: 15% ceny brutto
Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym

Zadanie 1: Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Adresaci programu:
- osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem
o niepełnosprawności
- wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
- dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku
- maksymalne dofinansowanie dla osoby niewidomej 24.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 15.000 zł
- dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku 9.000 zł
- dla osób z dysfunkcją obu kończyn górnych 5.000 zł
- minimalny wkład własny wnioskodawcy: 10% ceny brutto

Zadanie 2: Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Adresaci programu:
Pomoc udzielona w ramach Obszaru B
- maksymalne dofinansowanie dla osoby głuchoniewidomej 4.000 zł
- dla osób z dysfunkcją narządu słuchu 3.000 zł
- dla pozostałych adresatów obszaru 2.000 zł
- Nie jest wymagany wkład własny
możliwość zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie do 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia
Zadanie 3: Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Adresaci programu:
- osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 
- wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
- dysfunkcja narządu wzroku
- maksymalne dofinansowanie 6.000 zł
- minimalny wkład własny wnioskodawcy: 30% ceny brutto

Zadanie 4: Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Adresaci programu:
- osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności  lub orzeczeniem o niepełnosprawności
- wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
- trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy
- dysfunkcja narządu słuchu
- maksymalne dofinansowanie 2.500 zł
- minimalny wkład własny wnioskodawcy: 10% ceny brutto


Zadanie 5: Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego  sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu

Adresaci programu:
- pomoc udzielona w zadaniu B1, B3 lub B4
- zakończony okres gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną
- maksymalne dofinansowanie 1.500 zł
- minimalny wkład własny wnioskodawcy: 10% ceny brutto

Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się

Zadanie 1: Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Adresaci programu
:
· znaczny stopnień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności
· zatrudnienie lub nauka lub potwierdzona opinia eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie
· wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
· dysfunkcja uniemożliwiając samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym
· maksymalne dofinansowanie 10.000,00 zł  
· minimalny wkład własny: 10% ceny brutto

Zadanie 2: Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Adresaci programu:
- osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności
- maksymalna kwota dofinansowania 3.500 zł,
- Nie jest wymagany wkład własny

Zadanie 3: Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

Adresaci programu:
- osoby ze stopniem niepełnosprawności
- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
- potwierdzenie stabilności procesu chorobowego opinią eksperta PFRON
- potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie
- maksymalna kwota dofinansowania po amputacji w:
zakresie ręki 9.000 zł,
przedramienia 20.000 zł,
ramienia i wyłuszczenia w stawie barkowym 26.000 zł,
na poziomie podudzia 14.000 zł,
na wysokości uda/także staw kolanowy/ 20.000 zł,
uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym 25.000 zł
z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON
- minimalny wkład własny wnioskodawcy: 10% ceny brutto

Zadanie 4: Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny co najmniej na III poziomie jakości

Adresaci programu:
- osoby ze stopniem niepełnosprawności
- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
- zakończony okres gwarancji
- potwierdzenie stabilności procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy opinią eksperta PFRON
- maksymalna kwota dofinansowania do 30% kwoty z zadania C3
– minimalny wkład własny 10% ceny brutto

Zadanie 5: Pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka inwalidzkiego

Adresaci programu:
- osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności
- wiek do lat 18 lub wiek  aktywności zawodowej lub zatrudnienie
- dysfunkcja narządu ruchu powodująca problem w samodzielnym poruszaniu się
- zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym
- maksymalna kwota dofinansowania 5.000 zł
– minimalny wkład własny 35% ceny brutto

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Adresaci programu:
- osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
- wiek aktywności zawodowej
- pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka
- maksymalne dofinansowanie 200 zł miesięcznie, kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną 
- minimalny wkład własny wnioskodawcy: 15% ceny brutto
 

Program jest finansowany ze środków PFRON