AKTYWNY SAMORZĄD 2020


Zmiany w pilotażowym programie
,,Aktywny samorząd” w 2020 roku.


1. zwiększono maksymalną kwotę dofinansowania
2. zmniejszono wymagany udział własny Wnioskodawcy

Program Aktywny samorząd skierowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności głównie dla osób w wieku do 18 lat lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
W 2020 roku wprowadzono zmiany dotyczące zwiększenia maksymalnej kwoty dofinansowania oraz zmniejszono wymagany udział własny w niektórych obszarach programu:
- zwiększono maksymalną kwotę dofinansowania:
- zakupu sprzętu elektronicznego dla osób z dysfunkcją obu rąk (B1) - z kwoty 5.000 zł do 7.000 zł,
- zakupu sprzętu elektronicznego dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją wzroku (B3) - z kwoty 6.000 zł do 7.500 zł,
- zakupu sprzętu elektronicznego dla osób z dysfunkcja słuchu (B4) - z kwoty 2.500 zł do 4.000 zł,
- zakupu skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub napędu elektrycznego do wózka ręcznego (C5) - z kwoty 5.000 zł do 7.500 zł,
- kosztów opieki nad osobą zależną (D) – z kwoty 200 zł miesięcznie nad jedną (każdą) osobą zależną – do kwoty 300 zł,
- zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (C1) – do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, ale nie większej niż 25.000 zł,
- w formie dodatku na pokrycie innych kosztów kształcenia (Moduł II programu) dla studentów pobierających naukę w szkołach wyższych – z kwoty 1.000 zł do kwoty 1.500 zł,
- kosztów opłaty za naukę – czesne (Moduł II programu), z kwoty 3.000 zł za semestr do kwoty 4.000 zł,
- zmniejszono wymagany udział własny Wnioskodawcy:
- przy zakupie sprzętu elektronicznego dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją wzroku (B3) - z 30% na 10% ceny brutto,
- przy zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub napędu elektrycznego do wózka ręcznego (C5) – z 35% na 25% ceny brutto,

Kontynuowany będzie również Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:
- w szkole policealnej,
- w kolegium,
- w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Szczegółowe informacje dotyczące programu Aktywny Samorząd można uzyskać na stronie internetowej:
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/komunikaty-dotyczace-programu/aktywny-samorzad-w-2020-roku/


Program jest finansowany ze środków PFRON