flaga godlo

Rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.

 

Powiat Wodzisławski otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy na realizację „Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.”

Celem Programu jest wsparcie powiatów w realizacji zadań własnych z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej.

Wsparcie udzielane ze środków Funduszu Pracy realizowane jest w formie dofinansowania do wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego w okresie od dnia 01.06.2023r. do 31.12.2023r.

Całkowita wartość realizacji zadania wyniosła: 723 362,13 zł

Powiat Wodzisławski otrzymał kwotę dofinansowania ze środków Funduszu Pracy
w wysokości: 270 540,00 zł