EFS kolor poziom rgb 800x78 px

 

Ogłoszenie w sprawie gotowości świadczenia usług społecznych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim realizujące w okresie od 01.04.2019 r. do 29.01 2022 r. Projekt ” Pokonajmy samotność – Cieszmy się życiem”   realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego -  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX Włączenie społeczne działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne poddziałanie: 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs nr projektu: WND-RPSL.09.02.05-24-03HF/18 ogłasza gotowość świadczenia usług społecznych, usług asystenckich i opiekuńczych dla 29 osób do dnia 30 października 2024 r. Usługami mogą zostać objęte osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj. osoby kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Informacji można zasięgnąć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim http://www.pcpr-wodzislaw.pl/index.php/kontaktglowna

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim
Irena Obiegły

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim
„Pokonajmy samotność – Cieszmy się życiem!”
Projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego