Moduł II - POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA

NA POZIOMIE WYŻSZYM

Nabór wniosków tylko on-line!!

Przyjęte zostały dwa terminy przyjmowania wniosków:
od 01 marca do 31 marca 2022 roku
(dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022)
od 01 sierpnia do 10 października 2022 roku
(dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023)

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym czyli dofinansowanie kosztów edukacji:
- w szkole policealnej
- w kolegium
- w szkole wyższej (studia pierwszego i drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktorancie prowadzone przez szkoły wyższe) przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi

Adresaci programu: osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Kwoty dofinansowania kosztów nauki:
- opłata za naukę /czesne/- równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku), niezależnie od daty poniesionych kosztów maks. 4.000 zł, dofinansowanie powyżej kwoty 4.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.
- dodatek na pokrycie kosztów kształcenia - maksymalnie 1.000 zł dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium
- dodatek na pokrycie kosztów kształcenia - maksymalnie 1.500 zł dla pozostałych wnioskodawców
- dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego 4.000 zł

Wysokość udziału własnego Wnioskodawcy (w kosztach czesnego):
15% wartości czesnego - w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),
65% wartości czesnego - w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) - warunek dotyczy drugiej i kolejnej formy kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnego).

Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest Wnioskodawca, którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Warunki zwiększenia dofinansowania w formie dodatku na pokrycie innych (niż czesnego) kosztów kształcenia:

1. 700 zł – w sytuacjach, które określi samorząd powiatowy:
a) 200 zł - Wnioskodawca wykazujący dochód na osobę w gospodarstwie domowym poniżej kwoty 764 zł netto,
b) 200 zł - niepełnosprawność sprzężona Wnioskodawcy
c) 300 zł - Wnioskodawca zamieszkujący teren wiejski.

2. 500 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,

3. 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada Kartę Dużej Rodziny,

4. 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki,

5. 200 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna studiuje w przyspieszonym trybie,

6. 300 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawca jest osoba poszkodowana w 2020 lub w 2021 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych,

7. 300 zł – w przypadku, gdy Wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,

8. 800 zł – gdy Wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej
w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON (możliwość ta dotyczy tylko tych Wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy)

9. 500 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej (w związku z pandemią)

!!! Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość faktycznie udzielonego dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i postępów w nauce. W stosunku do wyliczonej dla danego Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku, wysokość możliwej wypłaty wynosi:

  • do 50 % wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75 %
  • do 75 % wyliczenia – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,
  • do 100 % wyliczenia – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym, przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich (III stopnia) mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

 

UWAGA!!! Wnioski można składać wyłącznie w wersji elektronicznej poprzez dedykowaną do tego celu platformę internetową Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) pod adresem
https://sow.pfron.org.pl/ .
W celu złożenia dokumentów należy posiadać PROFIL ZAUFANY lub podpis elektroniczny.Program jest finansowany ze środków PFRON

 

naklejka w tym urzedzie SOW