2018-07-31

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na usługę psychologa doradcy w miejscowości Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski w ramach projektu p.n. "Środowiskowy Interfejs Pomocowy"
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro
zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)

na usługę psychologa doradcy w miejscowości Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski
w ramach projektu p.n. "Środowiskowy Interfejs Pomocowy"

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:


Panią Kingę Mania, ul. Kilińskiego 36b/20, 44-200 Rybnik

Uzasadnienie wyboru

Wybrano ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium ceny ofert i spełniającą wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym.

 

Wodzisław Śląski, dnia 31.07.2018 r.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim
„Środowiskowy Interfejs Pomocowy”
Projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego