Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim
Strona główna News Kontakt
NA SKRÓTY

Rodziny Zastępcze

Program Dobry Start i Program 500+ dla rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych


DODATEK WYCHOWAWCZY 500 ZŁ DLA DZIECI W PIECZY ZASTĘPCZEJ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim informuje, że dzieci w pieczy zastępczej otrzymają dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie. Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego będzie przysługiwać niezależnie od dochodu, na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce
opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

 


Dla kogo dodatek wychowawczy?
Dodatek ten przysługuje na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka, bez względu na kryterium dochodowe. Jest on udzielany na wniosek rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.

Ważne! Dodatek otrzymają zarówno osoby otrzymujące świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jak również osoby otrzymujące świadczenia na zasadach z ustawy o pomocy społecznej (art. 226 ust. 5 ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

Gdzie złożyć wniosek? Przyznanie dodatku następuje w drodze decyzji. Wniosek należy złożyć
w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.
(W PRZYPADKU ZAMIESZKIWANIA RODZIN NA TERENIE POWIATU WODZISŁAWSKIEGO WNIOSEK NALEŻY SKŁADAĆ W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM UL. WAŁOWA 30).

Na jaki okres przysługuje dodatek?
Prawo do dodatku ustala się na okres 12 miesięcy. W przypadku braku zmian w sytuacji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka mającej wpływ na prawo do dodatku wychowawczego ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu.

Od kiedy przysługuje dodatek?
Dodatek przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka odpowiednio w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka lub placówki, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku.

Ważne terminy!
W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do dodatku wychowawczego lub dodatku do zryczałtowanej kwoty, przysługującego na dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r.), prawo do dodatku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie wymienionej ustawy (czyli od 1 kwietnia).

Oznacza to, że jeżeli rodzina zastępcza złoży wniosek np. 15 czerwca, dostanie wyrównanie od kwietnia. Natomiast w przypadku złożenia wniosku dopiero np. 7 lipca, dodatek będzie przysługiwał tylko od lipca.

Dodatek wychowawczy i dodatek do zryczałtowanej kwoty jest finansowany w formie dotacji celowej
z budżetu państwa. Gmina i powiat nie ponoszą wydatków związanych z tym świadczeniem. Od kwoty dodatku nie jest odprowadzany podatek.


 
 
Wniosek o przyznanie dodatku w wysokosci swiadczenia wychowawczego.rtf
Wniosek o przyznanie dodatku wychowawczego.rtf
 
ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski, NIP 647-218-85-28
e-mail: pcpr_wodz@poczta.onet.pl, tel./fax: 32 455 14 30, tel: 32 455 60 59, 32 410 73 59, 32 410 70 69
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej utworzoną na mocy uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/29/99 z dnia 25.01.1999 r.

System Obsługi Wsparcia

PCPR Wodzisław © 2020 wykonanie: Neone