Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim
Strona główna News Kontakt
NA SKRÓTY

Projekty

Rozbudowa budynku oraz przystosowanie terenu przy ul. Wałowej 30 w Wodzisławiu Śląskim na potrzeby realizacji projektu pn.: Oaza aktywnościProjekt p.n. „Rozbudowa budynku oraz przystosowanie terenu przy ul. Wałowej 30
w Wodzisławiu Śląskim na potrzeby realizacji projektu pn.: Oaza aktywności”

realizowany
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 –
2020,
Oś Priorytetowa X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 3.
Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałania 3. Rewitalizacja obszarów
zdegradowanych – Konkurs, nr naboru RPSL.10.03.03-IZ.01-24-160/17

Wnioskodawca: Powiat Wodzisławski

Realizujący: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim

Termin zakończenia realizacji projektu do dnia 30.10.2020 r.

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest przebudowa z rozbudową nieużytkowanego obecnie budynku
dawnego prosektorium przy ul. Wałowej 30 w Wodzisławiu Śląskim wraz
z zagospodarowaniem terenu na potrzeby realizacji projektu pn. „Oaza Aktywności”.

Budynek prosektorium zaadaptowany zostanie na budynek usługowy przeznaczony na cele
społeczne. Po rozbudowie budynek otrzyma formę dwóch przenikających się brył
prostopadłościennych: część istniejąca – parterowa oraz część projektowana – piętrowa.
Na przecięciu dwóch brył znajdzie się ogród zimowy.

Na parterze zaprojektowano salę do ćwiczeń (rehabilitacyjno-relaksacyjną) wraz z zapleczem
sanitarno-szatniowym oraz pomieszczeniem socjalnym dla pracowników. Dodatkowo
budynek wyposażony zostanie w windę oraz dostępne z zewnątrz WC dla osób
niepełnosprawnych.
Na I piętrze zaprojektowano salę szkoleniowo-warsztatową przeznaczoną dla 30 osób wraz
z zapleczem sali, sanitariaty ogólnodostępne oraz ogród zimowy.

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku zaplanowano parking na 10 samochodów osobowych,
w tym 2 dla osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu stworzona zostanie również przestrzeń rekreacyjno-wypoczynkowa
w miejscu istniejącego ogrodu oraz utworzona zostanie ścieżka edukacyjna. Całość obszaru
ma wpisywać się w założenia hortiterapii, czyli terapii związanej z przebywaniem
w ogrodzie, co umożliwią liczne nasadzenia zieleni. Dodatkowo przewidziano wymianę
nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych.

Na terenie objętym projektem zaplanowano elementy małej architektury takie jak ławki,
stojaki rowerowe, kosze na śmieci, donice, hamaki na stelażu, leżaki drewniane, skrzynie na
zioła/kwiaty, urządzenia zabawowe oraz altanę ogrodową.

Ponadto zaprojektowano nowe nasadzenia drzew i krzewów oraz roślinności niskiej ozdobnej
(bylin i traw).

Budynek, jak i cały teren, zostanie dostosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

Cel projektu:

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa spójności przestrzennej i ożywienie społeczne
miasta poprzez aktywizację społeczno-zawodową osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym w obrębie obszaru rewitalizacji Stare Miasto.

Cele pośrednie projektu to m.in.:

 

  • wykorzystanie dużego potencjału, jaki posiada teren przy ul. Wałowej 30 Wodzisławiu Śląskim;
  • powstanie użytecznej społecznie atrakcyjnej przestrzeni publicznej;
  • stworzenie obszaru rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców Starego Miasta, zwłaszcza dzieci oraz seniorów;
  • stworzenie miejsca oferującego wsparcie i podniesienie kwalifikacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwłaszcza kobiet nieaktywnych zawodowo;
  • przeciwdziałanie zjawiskom bezrobocia i bierności zawodowej;
  • większa integracja społeczna mieszkańców Starego Miasta poprzez organizowanie na zrewitalizowanym terenie festynów, pikników, wydarzeń kulturalnych;
  • poprawa bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa oraz przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej;
  • poprawa jakości życia mieszkańców miasta i powiatu;
  • polepszenie wizerunku miasta i powiatu.

Planowane efekty:

Realizacja niniejszego projektu pomoże ograniczyć problemy zdiagnozowane na obszarze
rewitalizacji. Będzie służyła zwłaszcza kobietom nieaktywnym zawodowo, „dzieciom rynku”
jako miejsce do aktywnego i atrakcyjnego spędzania wolnego czasu (zaplecze dla
wychowawców do organizacji ciekawych zajęć). Pozwoli także na stworzenie oferty
spędzania wolnego czasu dla seniorów czy osób z niepełnosprawnością, jak również osób
korzystających z pomocy jednostek mieszczących się przy ul. Wałowej 30: Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie, Zakładu Aktywności Zawodowej, Warsztatów Terapii
Zajęciowej, Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Powiatowej
Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej.

Zgodnie z wnioskiem o dofinasowanie, w dniu 30 listopada 2020 r. zakończona została
realizacja projektu pn. „Rozbudowa budynku oraz przystosowanie terenu przy ul. Wałowej 30
w Wodzisławiu Śląskim na potrzeby realizacji projektu pn.: Oaza aktywności”.

Całkowita wartość zadania:  4 286 046,17 PLN

Inwestycja otrzymała dofinasowanie w wysokości 95 % kosztów kwalifikowalnych, tj.
3 718 894,51 PLN, w tym:


- ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3 327 432,21 PLN,
- ze środków budżetu państwa: 391 462,30 PLN.

Wkład własny Powiatu Wodzisławskiego wynosi: 567 151,66 PLN
ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski, NIP 647-218-85-28
e-mail: pcpr_wodz@poczta.onet.pl, tel./fax: 32 455 14 30, tel: 32 455 60 59, 32 410 73 59, 32 410 70 69
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej utworzoną na mocy uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/29/99 z dnia 25.01.1999 r.

System Obsługi Wsparcia

PCPR Wodzisław © 2021 wykonanie: Neone