Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim
Strona główna News Kontakt
NA SKRÓTY

Projekty

Pokonajmy samotność - Cieszmy się życiem!
Projekt ” Pokonajmy samotność – Cieszmy się życiem”   realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego -  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 
dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne
działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
poddziałanie: 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs
Nr projektu: WND-RPSL.09.02.05-24-03HF/18-003
 
CEL PROJEKTU
 
Celem projektu jest rozwój i wzrost dostępności do zintegrowanej usługi opiekuńczej świadczonej w miejscu zamieszkania wspartej systemem teleopieki oraz do usługi w formie dziennego domu pomocy. Projekt skierowany jest do 81 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (doświadczających wielokrotnego wykluczenia, niepełnosprawnych, niesamodzielnych) pozostających w domu oraz niekorzystających z form opieki stałej lub czasowej z terenu powiatu wodzisławskiego w okresie 01.04.2019r.–31.10.2021r.
 
OFEROWANE FORMY WSPARCIA
 

  1. organizacja i działanie zintegrowanego systemu pomocy środowiskowej wsparte systemem teleopieki dla 36 osób niesamodzielnych w miejscu zamieszkania,
  2. organizacja Dziennego Dom Pomocy docelowo dla 45 os.
 
 
Całkowita wartość projektu: 1 663 264,54
 
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 1 413 774,85 zł.
 
Biuro projektu mieści się w budynku Branżowej Szkoły I stopnia w Radlinie, przy ul. Władysława Orkana 23. Telefon: 32 455 83 04 wew. 36
Biuro czynne w dni robocze w godzinach:
7:30 - 9:30 oraz 14:30 - 16:30

 
ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski, NIP 647-218-85-28
e-mail: pcpr_wodz@poczta.onet.pl, tel./fax: 32 455 14 30, tel: 32 455 60 59, 32 410 73 59, 32 410 70 69
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej utworzoną na mocy uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/29/99 z dnia 25.01.1999 r.

System Obsługi Wsparcia

PCPR Wodzisław © 2020 wykonanie: Neone