Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim
Strona główna News Kontakt
NA SKRÓTY

Osoby z niepełnosprawnością

Zasady dotyczące rozpatrywania wniosków w celu udzielenia dofinansowań ze środków PFRON w 2019 roku


Zasady dotyczące rozpatrywania wniosków w celu udzielenia dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach
zadań dot. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2019 roku.
W ramach poszczególnych zadań przyjęto następujące zasady:

I. Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych

Ze względu na ograniczone środki finansowe PFRON ocena wniosków o dofinansowanie niniejszego zadania oparta będzie na systemie punktowym.  Maksymalna możliwa
do uzyskania liczba punktów wynosi 75. Osoby, które z przyczyn losowych skróciły termin pobytu na turnusie rehabilitacyjnym w roku poprzednim, uzyskają za korzystanie w ramach środków PFRON punkty w tej samej wysokości co osoby, które korzystały z turnusu
2 lub 3 lata temu (tj. 10 punktów).W pierwszej kolejności dofinansowanie przyznane zostanie wnioskodawcom, których wnioski uzyskają największą liczbę punktów. W przypadku wnioskodawców, których wnioski uzyskały identyczną liczbę punktów decyduje data wpływu wniosku. Karta oceny wniosku stanowi załącznik do niniejszych zasad. Ponadto zgodnie
z  § 6 ust. 3 rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada  2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r., nr 230, poz. 1694 ze zm.) obniża się wysokość kwoty dofinansowania o 20%. W ramach środków pozyskanych z rezygnacji uczestnictwa w turnusie, dofinansowania zostaną przyznane w pierwszej kolejności dzieciom, które nie uzyskały dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.

  II.Dofinansowanie zaopatrzenia w  przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Ze względu na ograniczone środki finansowe PFRON udziela się dofinansowania do 80% sumy kwoty limitu wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego wkładu własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków oraz ustala się, iż dofinansowaniu podlegają faktury z lat 2018-2019.
 
  1. Likwidacja barier architektonicznych
Ze względu na ograniczone środki finansowe PFRON do dofinansowania w ramach niniejszego zadania w pierwszej kolejności zostaną zakwalifikowane osoby, posiadające orzeczenie
o niepełnosprawności bądź orzeczenie o  znacznym stopniu niepełnosprawności poruszające się na wózku inwalidzkim oraz osoby leżące, które nie otrzymały dofinansowania w ciągu ostatnich 2 lat. Wysokość dofinansowania w ramach likwidacji barier architektonicznych ustala się do 80% kosztów przedsięwzięcia ( na podstawie zweryfikowanego kosztorysu), nie więcej jednak niż do wysokości 10.000,00 zł. W uzasadnionych przypadkach podyktowanych szczególnie trudną sytuacją życiową oraz niskim dochodem wnioskodawcy (osoby samotnie gospodarujące -dochód nie przekraczający kwoty 701,00 zł netto a osoby we wspólnym gospodarstwie domowym -dochód nie przekraczający 528,00 zł na osobę netto) dopuszcza się możliwość dofinansowania do wysokości 95% kosztów przedsięwzięcia (na podstawie zweryfikowanego kosztorysu).
  1. Likwidacja barier technicznych
Ze względu na ograniczone środki finansowe PFRON do dofinansowania w ramach niniejszego zadania w pierwszej kolejności zostały zakwalifikowane osoby starające się o dofinansowanie do łóżka pielęgnacyjnego. Wysokość dofinansowania w ramach likwidacji barier technicznych będzie ustalona na podstawie wysokości dochodu:
1) od 0 do 702 zł              – 80%
2)  od 702,01 zł do 1.199,99 zł   – 70%
3) od 1.200,00 do 2.000,00 zł    – 60%
4) od 2.000,01 zł powyżej         – 50%
Jednocześnie przyjmuje się, iż kwota dofinansowania nie może przekroczyć 5.000,00 zł.
  1. Likwidacja barier w komunikowaniu się
O dofinansowania w ramach w/w zadania mogą ubiegać się osoby, które nie spełniają wymogów programu Aktywny Samorząd Moduł I Zadanie B1, B3,B4 (Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania.)
Ze względu na ograniczone środki finansowe PFRON do dofinansowania w pierwszej kolejności zakwalifikowane będą wnioski dzieci i młodzieży do 18 roku życia a następnie osób
w wieku aktywności zawodowej.
Wysokość dofinansowania w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się będzie ustalona na podstawie wysokości dochodu:
1)  od 0 do 702 zł                        – 80%
2)  od 702,01 zł do 1.199,99 zł   – 70%
3) od 1.200,00 do 2.000,00 zł    – 60%
4) od 2.000,01 zł powyżej         – 50%
Ustala się, iż do dofinansowania zostanie zakwalifikowany podstawowy sprzęt elektroniczny, którego kwota dofinansowania nie może przekroczyć 2.000,00 zł.
 
VI. Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego

Ze względu na ograniczone środki finansowe PFRON do dofinansowania w ramach niniejszego zadania w pierwszej kolejności zostaną zakwalifikowane osoby posiadające orzeczenie
o niepełnosprawności bądź orzeczenie o  znacznym stopniu niepełnosprawności, zaś procent przyznanego dofinansowanie to max 50% kosztów realizacji zadania, nie więcej
niż 1.500,00 zł.
W przypadku rozpatrywania wniosków z zakresu likwidacji barier architektonicznych, technicznych oraz w komunikowaniu się stosowane będą karty oceny wniosku, które stanowią załącznik do niniejszych zasad.
W przypadku, gdy Komisja oceniająca wnioski negatywnie zaopiniuje wniosek, nie będzie
on podlegał dalszej ocenie. W takiej sytuacji wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie.
W przypadku śmierci wnioskodawcy, wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu i zostaje przekazany do archiwum Centrum.
Ostateczna decyzja dotycząca dofinansowania wniosków w ramach likwidacji barier architektonicznych, technicznych, w komunikowaniu się oraz sprzętu rehabilitacyjnego należy do Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim
w oparciu o opinię Komisji powołanej w celu oceny wniosków złożonych w ramach niniejszych zadań.
 
Plik do pobrania:
Zasady przyjmowania dofinansowania 2019.docx
ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski, NIP 647-218-85-28
e-mail: pcpr_wodz@poczta.onet.pl, tel./fax: 32 455 14 30, tel: 32 455 60 59, 32 410 73 59, 32 410 70 69
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej utworzoną na mocy uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/29/99 z dnia 25.01.1999 r.

System Obsługi Wsparcia

PCPR Wodzisław © 2020 wykonanie: Neone