Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim
Strona główna News Kontakt
NA SKRÓTY

Aktualności

2020-04-27
UCHWAŁA NR 524/2020 ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2020 r [powrót]
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wodzisławskiego w zakresie aktywnej integracji - Szkolenia zawodowe dla uczestników projektu „Oaza aktywności” w okresie od 1 lipca 2020 r. do 30 listopada 2020 r.
UCHWAŁA NR 524/2020
ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO
z dnia 22 kwietnia 2020 r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wodzisławskiego w zakresie aktywnej integracji - Szkolenia zawodowe dla uczestników projektu „Oaza aktywności” w okresie od 1 lipca 2020 r. do 30 listopada 2020 r.
 
Działając na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 11 ust. 1 pkt 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), art. 25 ust. 1, 4, 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1507 ze zm.)
Zarząd Powiatu Wodzisławskiego uchwala, co następuje:
 
§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wodzisławskiego w zakresie działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym p.n. Aktywna integracja - szkolenia zawodowe dla 22 uczestników projektu „Oaza aktywności” w okresie od 1 lipca 2020 r. do 30 listopada 2020 r.
§ 2. Treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert stanowi załącznik do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wodzisławskiemu
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
mgr Leszek Bizoń
ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski, NIP 647-218-85-28
e-mail: pcpr_wodz@poczta.onet.pl, tel./fax: 32 455 14 30, tel: 32 455 60 59, 32 410 73 59, 32 410 70 69
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej utworzoną na mocy uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/29/99 z dnia 25.01.1999 r.

System Obsługi Wsparcia

PCPR Wodzisław © 2020 wykonanie: Neone