Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim
Strona główna News Kontakt
NA SKRÓTY

Aktualności

2020-12-18
Turnusy Rehabilitacyjne- Nabór wniosków na rok 2021 [powrót]
Wnioski należy składać począwszy od 01.01.2021r.
1.    Wnioski należy składać począwszy od 01.01.2021r. poprzez:
  • drogą pocztową
  • poprzez skrzynkę podawczą znajdującą się w budynku Centrum dostępną w godzinach: 7:30-15:30 od dnia 04.01.2021r.
    2Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski:
  • uzupełniony wniosek zawierający niezbędne podpisy
  •  kopia orzeczenia o niepełnosprawności/o stopniu niepełnosprawności bądź grupy inwalidzkiej;
  • wniosek lekarza o skierowanie na turnus (pieczątka zakładu opieki zdrowotnej, pieczątka i podpis lekarza, uzupełnione dane osobowe oraz uzupełnione uzasadnienie dotyczące obecności opiekuna na turnusie (o ile dotyczy) – np. pomoc w czynnościach dnia codziennego, pomoc w przemieszczaniu się, pomoc w higienie osobistej, itp.;
  •  w przypadku osoby w wieku 16-24 lata, uczącej się i nie pracującej, zaświadczenie ze szkoły lub kserokopia legitymacji szkolnej (o ile dotyczy)
  •   kopia pełnomocnictwa lub postanowienia sądu o ubezwłasnowolnieniu (o ile dotyczy)
3.    Wnioski podlegają ocenie punktowej zgodnie z załączoną kartą oceny wniosku.
4.   Maksymalna możliwa liczba punktów wynosi 75.
5.   W pierwszej kolejności dofinansowanie przyznane zostanie Wnioskodawcom, których wnioski uzyskają największą liczbę punktów.
6.   W przypadku Wnioskodawców, których wnioski uzyskały identyczną liczbę punktów, decyduje data wpływu wniosku do PCPR.
Zalecamy by w związku z zaistniałą sytuacją składać wnioski przez System Obsługi Wsparcia
ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski, NIP 647-218-85-28
e-mail: pcpr_wodz@poczta.onet.pl, tel./fax: 32 455 14 30, tel: 32 455 60 59, 32 410 73 59, 32 410 70 69
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej utworzoną na mocy uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/29/99 z dnia 25.01.1999 r.

System Obsługi Wsparcia

PCPR Wodzisław © 2021 wykonanie: Neone