Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim
Strona główna News Kontakt
NA SKRÓTY

Aktualności

2021-01-04
Projekt "Przystań Piecza". [powrót]
Powiat Wodzisławski – Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gorzyczkach przystępuje z dniem 1 stycznia 2021 r. do realizacji projektu „Przystań Piecza”.

To projekt Powiatu Wodzisławskiego realizowany w ramach poddziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Projekt zakłada wzmocnienie procesu deinstytucjonalizacji (odchodzenia od form instytucjonalnych na rzecz form rodzinnych) systemu pieczy zastępczej w powiecie wodzisławskim poprzez:
  • utworzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego do 14 wychowanków,
  • objęcie systemem szkoleń osób sprawujących pieczę zastępczą (rodziny zastępcze),
  • objęcie systemem szkoleń usamodzielnianych wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej,
  • wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych.

Projekt będzie realizowany od 1 stycznia do 31 grudnia 2021. Do nowo utworzonej placówki trafi 14 podopiecznych Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach w celu osiągnięcia standardy deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej.

Całkowita wartość projektu to
509 589,04 zł,
  • w tym dofinansowanie ze środków unijnych to 433 150,68 zł
  • w tym dofinansowanie ze środków budżetu Państwa 40 767,13 zł
  • w tym wkład własny 35 671,23 zł

Poziom dofinansowania ze źródeł zewnętrznych: 93%.

Realizator projektu:
Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gorzycach

Grupa docelowa:
14 wychowanków Powiatowego Domu Dziecka w Gorzyczkach, 20 osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, a także 25 wychowanków pieczy zastępczej wykluczonych społecznie.

Celem głównym
jest deinstytucjonalizacja usług społ. w zakresie pieczy zastępczej w Powiecie Wodzisławskim poprzez działania dot. podniesienia jakości i dostępności usług skierowanych do 59 uczestników projektu.

Cele szczegółowe:
– wzrost kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodzin zastępczych w powiecie,
– podniesienie jakości usług społ. świadczonych dla dzieci i młodzieży przebywających w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej w powiecie,
– rozwój nieinstytucjonalnych form usług społ. na poziomie lokalnych społeczności
– usprawnienie usamodzielnienia z pieczy zastępczej, zwłaszcza z instytucjonalnej pieczy zastępczej,
– spersonalizowanie obsługi i rozwój warunków sprzyjających integracji społecznej wychowanków pieczy zastępczej,
– ograniczenie negatywnych zjawisk instytucjonalnej formy pieczy zastępczej.
ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski, NIP 647-218-85-28
e-mail: pcpr_wodz@poczta.onet.pl, tel./fax: 32 455 14 30, tel: 32 455 60 59, 32 410 73 59, 32 410 70 69
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej utworzoną na mocy uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/29/99 z dnia 25.01.1999 r.

System Obsługi Wsparcia

PCPR Wodzisław © 2021 wykonanie: Neone