Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim
Strona główna News Kontakt
NA SKRÓTY

Aktualności

2020-12-08
Program wyrównywania różnic między regionami III w 2021 roku. [powrót]
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim informuje, iż Zarząd PFRON
przyjął kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów
„Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2021 roku.

Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2021 roku.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim informuje, iż Zarząd PFRON
przyjął kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów
„Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2021 roku.

 

Adresaci programu oraz obszary wsparcia, które będą realizowane w 2021 roku:

1. Obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych –
zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;

2. Obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych
domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się
i komunikowania (w obiektach wybudowanych i użytkowanych przed dniem
01.01.1995 r.) – gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne
lub środowiskowe domy samopomocy
;

3. Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych – gminy, powiaty,
organizacje pozarządowe
;

4. Obszar D – likwidacja barier transportowych – placówki służące rehabilitacji osób
niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe, gminy, powiaty/
jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej/gminy, które dowożą osoby
z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących
rehabilitacji osób niepełnosprawnych
;

5. Obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących
aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych – gminy, powiaty oraz organizacje
pozarządowe
;

6. Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji
infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej – jednostki samorządu
terytorialnego lub organizacje pozarządowe
;

7. Obszaru G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków
na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób
niepełnosprawnych - powiaty.

Terminy i miejsca składania wniosków:

1. Nabór wniosków dla adresatów obszarów B, C, D, F i G programu trwa do 12.02.2021 r.
Projektodawca składa wniosek w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzie
w Wodzisławiu Śląskim.

2. Nabór wniosków dla adresatów obszaru A i E programu odbywa się w trybie ciągłym.
Projektodawca składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON, zgodnie
z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących
obszaru A i E.

Dodatkowe informacje dostępne na stronie www.pfron.org.pl w zakładce Programy i zadania
PFRON
.

Wszelkie pytania można kierować do pracowników Zespołu Dofinansowań PFRON,
Środków Zewnętrznych oraz Wsparcia Uchodźców pod numerem telefonu 32 455 14 30 wew.
34.

Zapraszamy do udziału w programie.

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach obszaru B,C,D,F,G.docx
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru A.docx
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru E.docx

ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski, NIP 647-218-85-28
e-mail: pcpr_wodz@poczta.onet.pl, tel./fax: 32 455 14 30, tel: 32 455 60 59, 32 410 73 59, 32 410 70 69
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej utworzoną na mocy uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/29/99 z dnia 25.01.1999 r.

System Obsługi Wsparcia

PCPR Wodzisław © 2021 wykonanie: Neone