Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim
Strona główna News Kontakt
NA SKRÓTY

Aktualności

2020-07-23
Poszukiwana osoba na stanowisku pracy [powrót]
Trener pracy dla osób niepełnosprawnych

Stanowisko pracy jest jednym z zadań w ramach projektu pn. „Oaza aktywności”Poszukiwana osoba na stanowisku pracy:

Trener pracy dla osób niepełnosprawnych

Stanowisko pracy jest jednym z zadań w ramach projektu pn. „Oaza aktywności” adresowanego do osób niepełnosprawnych, kobiet nieaktywnych zawodowe, usamodzielnianych wychowanków instytucjonalnej oraz rodzinnej pieczy zastępczej będących mieszkańcami obszaru zdegradowanego Starego Miasta Wodzisławia Śląskiego lub korzystający ze wsparcia jednostek pomocy społecznej przy ulicy Wałowej 30, osób korzystających z pomocy społecznej, osób nieaktywnych zawodowo, osób bezrobotnych, seniorów, dzieci, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnej – RIT

 1. Cel i przedmiot zadania:

Pomoc osobie z niepełnosprawnością na różnych etapach aktywizacji zawodowej:

 • Przygotowanie kandydata do pracy – określenie jego możliwości i potrzeb poprzez samo poszukiwanie pracy i procesy rekrutacyjne;

 • Pomoc w utrzymaniu się UP w miejscu odbywania stażu

Wymiar zatrudnienia: 240 godzin zegarowych

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia:

 • Diagnoza zasobów i trudności UP objętych wsparciem trenera pracy;

 • Warsztaty praktyczne w przedsiębiorstwie – tzw. „próbki pracy” (trwające 1-2 dni w zależności od potrzeb UP)

 • Indywidualne konsultacje i wsparcie UP w zakresie kompetencji społecznych i poruszania się po rynku pracy;

 • Zaplanowanie Planu Działania dla UP ;

 • Wsparcie UP w tworzeniu dokumentacji aplikacyjnej;

 • Współpraca z doradcą zawodowym;

 • Współpraca z UP w zidentyfikowaniu potencjalnych miejsc pracy (stażu) (wspólne szukanie pracy - stażu);

 • Współpraca z instytucjami rynku pracy;

 • Wsparcie UP w miejscu pracy (stażu) i poza nim;

 • Współpraca z pracodawcą UP


 

 • metody, formy, środki powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników, ich oczekiwań, poziomu wiedzy i umiejętności,

 1. Termin realizacji Zamówienia:

03.08.2020r – maj 2021 r. od poniedziałku do piątku (dopuszcza się realizację zajęć także w soboty, po wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym). Dokładny harmonogram wraz z godzinami zajęć zostanie uzgodniony po wybraniu Oferenta. Oferent będzie zobowiązany do przedkładania zamawiającemu harmonogramów miesięcznych do 25 dnia każdego miesiąca na miesiąc kolejny. Dopuszcza się możliwość wydłużenie lub skrócenia realizacji zlecenia.

 1. Dodatkowe informacje dotyczące realizacji Zamówienia:

 1. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż wśród uczestników znajdują się osoby niepełnosprawne, w tym z niepełnosprawnością intelektualną oraz chorobami psychicznymi;

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia liczby uczestników zajęć indywidualnych o +/- 10 % ogólnej liczby uczestników Projektu skierowanych na zajęcia,

 3. Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji oraz stałej współpracy z pracownikami projektu oraz bieżącego informowania pracowników projektu o nieobecności uczestników projektu na konsultacjach, ewentualnej rezygnacji uczestników oraz pojawiających się trudnościach;

 4. Realizator zadania zobowiązuje również do:

 • oznaczania dokumentacji logotypami, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;

 • informowania odbiorców porad psychologicznych o tym, że usługa finansowana jest z EFS.

 1. Zamawiający wymaga prowadzenia następującej dokumentacji:

 • Indywidualny plan działania dla każdego UP objętego wsparciem trenera pracy;

 • Sprawozdanie po zakończeniu pracy

 • Dziennik aktywności UP objętego wsparciem trenera pracy;

 1. Miejsce realizacji zajęć:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, ul. Wałowa 30

Miejsca odbywania staży przez UP

Inne miejsca wskazane przez zleceniodawcę

 1. Wymagania dotyczące trenera:

 • posiadanie wykształcenia wyższego o jednym z wymienionych kierunków: nauki społeczne, pedagogika, psychologia, doradztwo zawodowego, socjologia, marketing;

 1. Dodatkowym atutem będzie:

 • Doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi

 • Doświadczenie w opieką nad stażystami/praktykantami/uczniami.


 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt do dnia 29.07.2020r pod nr tel. 721-700-744 lub pod adresem e-mail: oaza_aktywnosci@wp.pl


 


 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim
„Oaza aktywności”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski, NIP 647-218-85-28
e-mail: pcpr_wodz@poczta.onet.pl, tel./fax: 32 455 14 30, tel: 32 455 60 59, 32 410 73 59, 32 410 70 69
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej utworzoną na mocy uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/29/99 z dnia 25.01.1999 r.

System Obsługi Wsparcia

PCPR Wodzisław © 2021 wykonanie: Neone