Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim
Strona główna News Kontakt
NA SKRÓTY

Aktualności

2019-04-26
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi [powrót]
UCHWAŁA NR 175/2019
ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO
z dnia 24 kwietnia 2019 r.
 
UCHWAŁA NR 175/2019

ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy
społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Działając na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 511), art. 5 ust. 4 pkt 1, art. 11, art. 13 ust. 3 i art. 15 ust. 2h
i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.), art. 25 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.) oraz uchwały Nr XLIII/500/2018 Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 11 października 2018 roku w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Wodzisławskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2019 rok.”

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania
z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, wybiera się do realizacji tego zadania Caritas Archidiecezji Katowickiej z siedzibą
w Katowicach.
§ 2. Zadanie, o którym mowa w § 1 jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, polegającym
na prowadzeniu Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Połomi.
§ 3. Ogłoszenie wyników oraz warunki zlecenia realizacji zadania stanowi załącznik do uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wodzisławskiemu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
mgr Leszek Bizoń


 
Załącznik do uchwały Nr 175/2019
Zarządu Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Ogłoszenie

wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego

na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Działając zgodnie z art. 32 ust. 1 i 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 511), art. 5 ust. 4 pkt 1, art. 11, art. 13 ust. 3 i art. 15 ust. 2h i 2j
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.), art. 25 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.) oraz uchwały Nr XLIII/500/2018 Rady Powiatu
Wodzisławskiego z dnia 11 października 2018 roku w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu
Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2019 rok.”

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego
ogłasza, co następuje:

Podaje się do wiadomości publicznej, iż została wybrana oferta złożona przez Caritas Archidiecezji
Katowickiej z siedzibą w Katowicach.
Warunki zlecenia zadania:
1. Zleceniodawca zleca prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie
od 01.06.2019 r. do 31.05.2024 r. polegające na świadczeniu usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających
i edukacyjnych na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych
potrzeb mieszkańców.
2. Na realizację zadania Zleceniodawca przekazuje w całości dotację otrzymaną ze Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego.
3. Dotacja przekazywana jest jedynie na osobę, która została przyjęta do tego Ośrodka na podstawie decyzji
kierującej.
4. Zleceniodawca zobowiązuje się przekazać otrzymane dotacje Zleceniobiorcy niezwłocznie
po otrzymaniu środków ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 
plik do pobrania 175_2019.pdf
ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski, NIP 647-218-85-28
e-mail: pcpr_wodz@poczta.onet.pl, tel./fax: 32 455 14 30, tel: 32 455 60 59, 32 410 73 59, 32 410 70 69
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej utworzoną na mocy uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/29/99 z dnia 25.01.1999 r.

PCPR Wodzisław © 2019 wykonanie: Neone