Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim
Strona główna News Kontakt
NA SKRÓTY

Aktualności

2018-12-05
Ogłoszenie w sprawie gotowości świadczenia usług społecznych. [powrót]
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim realizujące w okresie 01.02.2017 r. – 31.12 2018 r. projekt pn.: ŚRODOWISKOWY INTERFEJS POMOCOWY 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim realizujące w okresie 01.02.2017 r. – 31.12 2018 r. projekt pn.: ŚRODOWISKOWY INTERFEJS POMOCOWY 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014           – 2020, Priorytet IX Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych Regionalne Inwestycje Terytorialne, konkurs nr RPSL.09.02.02.-IŻ.01-24             -062/16 ogłasza gotowość świadczenia usług społecznych dla 45 osób oraz 3 mentorów środowiskowych do dnia 30 listopada 2020 r.
Usługami mogą zostać objęte osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj. osoby kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Informacji można zasięgnąć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim - Pani Aleksandra Witoszek Kierownik Sekcji Organizacyjnej, Kadr i Kontroli
tel. 32/ 455 14 30 w. 52  lub  32/ 454 71 06 w. 52.
 

 


                                                                                                            Dyrektor
                                                                                    Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
                                                                                                w Wodzisławiu Śląskim

                                                                                                          Irena Obiegły


Wodzisław Śląski, dnia  5 grudnia 2018 r.

ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski, NIP 647-218-85-28
e-mail: pcpr_wodz@poczta.onet.pl, tel./fax: 32 455 14 30, tel: 32 455 60 59, 32 410 73 59, 32 410 70 69
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej utworzoną na mocy uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/29/99 z dnia 25.01.1999 r.

PCPR Wodzisław © 2019 wykonanie: Neone