Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim
Strona główna News Kontakt
NA SKRÓTY

Aktualności

2018-10-10
Ogłoszenie o naborze do programu pilotażowego [powrót]
Program realizowany jest na terenie całego kraju do dnia 31 grudnia 2020 roku jako pilotaż obejmujący dwa lata szkolne: 1) rok szkolny 2018/2019 trwający od dnia 1 września 2018 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku; (rozpoczęcie projektu planowane jest od dnia 1 stycznia 2019 r. pod warunkiem uzyskania dofinansowania). 2) rok szkolny 2019/2020 trwający od dnia 1 września 2019 roku do dnia 31 sierpnia 2020 roku.
Ogłoszenie o naborze do programu pilotażowego
"Rehabilitacja 25 plus"


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim ogłasza nabór do udziału
w projekcie pilotażowym ?Rehabilitacja 25 plus? dofinansowanym przez Oddział PFRON
w Katowicach ze środków PFRON.

Program realizowany jest na terenie całego kraju do dnia 31 grudnia 2020 roku jako pilotaż obejmujący dwa lata szkolne:
1) rok szkolny 2018/2019 trwający od dnia 1 września 2018 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku; (rozpoczęcie projektu planowane jest od dnia 1 stycznia 2019 r. pod warunkiem uzyskania dofinansowania).
2) rok szkolny 2019/2020 trwający od dnia 1 września 2019 roku do dnia 31 sierpnia 2020 roku.

Uczestnik programu będzie mógł korzystać ze wsparcia dofinansowanego ze środków programu maksymalnie przez dwa lata szkolne.

 

 1. Rekrutacja trwa od 1 października do 30 listopada 2018 roku.
 2. Beneficjentami programu są niezatrudnione osoby niepełnosprawne będące absolwentami OREW bądź ORW w wieku powyżej 25 roku życia, bądź absolwentami SPdP w wieku powyżej 24 roku życia, z niepełnosprawnością intelektualną (w tym sprzężoną z innymi niepełnosprawnościami), które nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności (np. środowiskowych domach samopomocy czy warsztatach terapii zajęciowej), a które będą odbiorcami wsparcia dofinansowanego w ramach realizacji programu.
 3. W uzasadnionych przypadkach, o ile spełnione są pozostałe warunki wymienione w pkt.2 dopuszcza się możliwość udziału w programie osób niepełnosprawnych, będących absolwentami OREW bądź ORW w wieku powyżej 24 roku życia, a także osób niepełnosprawnych, będących absolwentami SPdP w wieku powyżej 23 roku życia. Decyzję w tym zakresie podejmie administrator projektu.

Celem pilotażu jest zebranie doświadczeń służących wypracowaniu rozwiązań zapewniających absolwentom ciągłość oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym ich aktywności zawodowej.

W ramach świadczonego beneficjentom programu wsparcia zapewnione zostaną w szczególności:

 1. usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej;
 2. udział w zajęciach usprawniających, terapeutycznych i wspierających ruchowo;
 3. udział w zajęciach prowadzonych w ramach kół zainteresowań;
 4. pomoc w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej oraz utrzymaniu nabytych wcześniej umiejętności;
 5. pomoc psychologiczna, poradnictwo i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego;
 6. działania aktywizujące zawodowo w przypadku absolwentów Szkoły Przysposabiającej do Pracy;
 7. transport.

Warunkiem przystąpienia do naboru jest złożenie w terminie od 03.10.2018 r. do 30.11.2018 r. następujących dokumentów:

 1. ankiety rekrutacyjnej;
 2. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 3. kopii świadectwa/zaświadczenia ukończenia OREW, ORW lub SPdP;
 4. 4) aktualnej kopii orzeczenia ZUS lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Wymagane dokumenty można składać osobiście lub za pośrednictwem innych osób w
siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim,

ul. Wałowa 30, pokój nr 11 - kancelaria od 8:00 do 15:00.

Załącznik nr 1 - Ankieta rekrutacyjna

Załacznik nr 2 - Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski, NIP 647-218-85-28
e-mail: pcpr_wodz@poczta.onet.pl, tel./fax: 32 455 14 30, tel: 32 455 60 59, 32 410 73 59, 32 410 70 69
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej utworzoną na mocy uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/29/99 z dnia 25.01.1999 r.

System Obsługi Wsparcia

PCPR Wodzisław © 2020 wykonanie: Neone