Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim
Strona główna News Kontakt
NA SKRÓTY

Aktualności

2018-12-13
Ogłoszenie [powrót]
Ogłoszenie
wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.

Załącznik
do Uchwały Nr ……/2018
Zarządu Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 12 grudnia 2018 r.

Ogłoszenie

wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.

 

Działając zgodnie z art. 32 ust. 1 i 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.), art. 11          ust. 1 pkt 2, art. 13 ust. 3 i art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.),
art. 25 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U.
z 2018 r., poz. 1508 ze zm.) oraz uchwały Nr XXXIV/413/2017 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.”
 

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego
ogłasza, co następuje:


 

Podaje się do wiadomości  publicznej, iż została wybrana oferta złożona przez Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej z siedzibą władz generalnych w Grodzisku Mazowieckim.
 

Warunki zlecenia zadania:
1. Zleceniodawca zleca prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2023 r. polegające na świadczeniu usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających
i edukacyjnych na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców.
2. Na realizację zadania Zleceniodawca przekazuje w całości dotację otrzymaną
ze  Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
3. Dotacja przekazywana jest jedynie na osobę, która została przyjęta do tego Domu
na podstawie skierowania wydanego przed 1 stycznia 2004 r.
4. Zleceniodawca zobowiązuje się przekazać otrzymane dotacje Zleceniobiorcy niezwłocznie po otrzymaniu środków ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski, NIP 647-218-85-28
e-mail: pcpr_wodz@poczta.onet.pl, tel./fax: 32 455 14 30, tel: 32 455 60 59, 32 410 73 59, 32 410 70 69
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej utworzoną na mocy uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/29/99 z dnia 25.01.1999 r.

PCPR Wodzisław © 2019 wykonanie: Neone