Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim
Strona główna News Kontakt
NA SKRÓTY

Aktualności

2020-09-09
Ogłoszenie [powrót]
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim ul. Wałowa 30 zaprasza do składania aplikacji na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
Wodzisław Śląski, dnia 09.09.2020 r.
 
Ogłoszenie
Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim
poszukuje kandydata na
- Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim ul. Wałowa 30 zaprasza do składania aplikacji na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
Praca będzie wykonywana w środowisku zamieszkania rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka na terenie powiatu wodzisławskiego oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim.
Formą zatrudnienia: umowa o świadczenie usług.

Planowany termin rozpoczęcia : wrzesień/październik 2020 r.

1. Koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej może być osoba, która:
1) posiada:
a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia,
socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub
b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi
w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem
kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej
roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne
doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka;
2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej
zawieszona ani ograniczona;
3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej
wynika z tytułu egzekucyjnego;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe.

2. Zakres wykonywanej pracy obejmuje:
1) Udzielanie pomocy i wsparcia rodzinom zastępczym wskazanym przez Kierownika Sekcji
2) Przygotowanie we współpracy z rodziną zastępczą planu pomocy dziecku.

3) Pomoc rodzinom zastępczym w nawiązaniu wzajemnego kontaktu.
4) Zapewnienie rodzinom zastępczym dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym
psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej.
5) Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją
prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających.
6) Udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej.
7) Ścisłą współpraca z pedagogiem – koordynatorem oraz pracownikami Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej w zakresie merytorycznym.
8) Współpraca z pracownikami Sekcji Wparcia Rodzin w zakresie promowania rodzicielstwa zastępczego.
9) Uczestnictwo w posiedzeniach zespołu ds. oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej i oceny rodzin zastępczych.
10) Uczestnictwo w spotkaniach dzieci przebywających w rodzinnych formach opieki zastępczej z rodzicami naturalnymi oraz sporządzanie opisu z przebiegu spotkań.
11) Rzetelne sporządzanie oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz sytuacji rodziny dziecka – zgodnie z wymaganiami sądu.
12) Gromadzenie i weryfikowanie danych niezbędnych do sporządzania sprawozdań.
13) Współpraca z wydziałami rodzinnymi sądów, kuratorami sądowymi i społecznymi, ośrodkami adopcyjnymi, ośrodkami pomocy społecznej, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, poradniami psychologiczno- pedagogicznymi rodzinnymi ośrodkami diagnostyczno-konsultacyjnymi, instytucjami oświatowymi, zakładami opieki zdrowotnej, kościołami i związkami wyznaniowymi, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.
14) Prawidłowe zabezpieczanie dokumentacji i jej archiwizacja.

Osoby zainteresowane pracą koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej proszone są o dostarczenie następującej dokumentacji:
1) życiorys - Curriculum Vitae,
2) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
3) oświadczenie, że nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
4) oświadczenia, że wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
5) oświadczenia, nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
6) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

3. Wskazane prawo jazdy oraz własny samochód.
Powyższe dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Wałowej 30 w godzinach 7 30 - 15 30 lub drogą pocztową, w terminie do dnia 21.09.2020 r.
/-/ Irena Obiegły
Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim
załaczniki:
ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski, NIP 647-218-85-28
e-mail: pcpr_wodz@poczta.onet.pl, tel./fax: 32 455 14 30, tel: 32 455 60 59, 32 410 73 59, 32 410 70 69
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej utworzoną na mocy uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/29/99 z dnia 25.01.1999 r.

System Obsługi Wsparcia

PCPR Wodzisław © 2020 wykonanie: Neone