Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim
Strona główna News Kontakt
NA SKRÓTY

Aktualności

2018-10-31
OGŁOSZENIE [powrót]

OGŁOSZENIE

otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych  intelektualnie.

Załącznik
     do Uchwały Nr 1525/2018
                                                                                                                      Zarządu Powiatu Wodzisławskiego
           z dnia 31 października 2018 r.

OGŁOSZENIE

otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych  intelektualnie.

Podstawa prawna:
Na podstawie art. 25 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.) oraz art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r.
w sprawie domów pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 743) oraz na podstawie Uchwały Nr XXXIV/413/2017 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok” Zarząd Powiatu Wodzisławskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.

§ 1

1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotu, któremu zostanie zlecone wykonanie zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie w formach wskazanych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
2. Zlecone zadanie własne powiatu  polegać będzie na prowadzeniu domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym z 56 miejscami, o profilu dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.
3. Szczegółowy opis działań przy realizacji zadania polegającego na świadczeniu usług winien być zgodny z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U.      z 2018 r., poz. 734).
4.  Zadanie będzie realizowane w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2023 r.

                                                       § 2

1. Na realizację zadania przeznacza się w 2019 kwotę  - 1.254.648,00 zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści osiem złotych). Kwota planowana na realizację zadania w latach następnych – 1.235.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści pięć tysięcy złotych) rocznie. Jednakże, rzeczywista wysokość dotacji uzależniona będzie od liczby mieszkańców przyjętych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r.,  a także mieszkańców przyjętych do domu pomocy społecznej ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem oraz od wysokości dotacji otrzymanej od Wojewody Śląskiego na każdy rok budżetowy.


2. Dotacja przysługuje powiatowi, który prowadzi lub zleca prowadzenie domu, w którym przebywają mieszkańcy przyjęci do domu przed dniem 1 stycznia 2004 r., a także, który przyjmie do domu osoby ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem. Kwoty dotacji przekazuje się na podstawie informacji o aktualnej liczbie mieszkańców w domu.
      Szczegółowy tryb przekazywania dotacji określa art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r.
      o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018,
      poz. 1530).

§ 3

1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.
2. Zarząd Powiatu Wodzisławskiego po ogłoszeniu wyniku konkursu ofert zawiera
z wybranym oferentem umowę  o realizację zadania określonego w § 1 ogłoszenia.

§ 4

1. Zadanie będzie realizowane w terminie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2023 r.
2. Zadanie realizowane będzie  na terenie Powiatu Wodzisławskiego.
3. Podmiot zobowiązany jest przy wykonaniu zadania stosować w szczególności przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.), a także z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 734).
4. Podmiot ubiegający się o dotację winien zrealizować oferowane zadanie na terenie Powiatu Wodzisławskiego, a zadanie to musi być przedmiotem jego działalności statutowej.
5. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.).
6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
7. Jeżeli wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.
8. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
9. Zarząd Powiatu Wodzisławskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przekazania dotacji i podpisania z nim umowy w przypadku, gdy okaże się, że:
1) rzeczywisty zakres zadania znacząco odbiegający jest od opisanego w ofercie,
2) podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolność do czynności prawnych, zostały
ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność oferenta.
10. Zarząd Powiatu Wodzisławskiego, Starosta Wodzisławski lub osoby przez niego upoważnione będą mogły dokonywać kontroli i oceny realizacji zadania publicznego,        a w szczególności:
1) stopnia realizacji zadania,
2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania,
3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,
4) prowadzenia dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.
11. Sprawozdania z wykonania zadania publicznego określonego w umowie należy sporządzać  i składać  w terminach:
1) roczne - do 30 dni po zakończeniu roku budżetowego,
2) kwartalne - do 30 dni od dnia zakończenia kwartału,
3) częściowe - do 30 dni od dnia otrzymania wezwania do złożenia częściowego sprawozdania.
12. Zadania z zakresu pomocy społecznej polegające na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie muszą być realizowane w okresie roku budżetowego.

§ 5

1. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.).
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej z aktualnie obowiązującym wzorem określonym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) określającym:
1.1) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania, zawierający opis
     proponowanego działania,
1.2) informację o terminie i miejscu realizacji zadania,
1.3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
1.4) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych wskazujących na
     możliwość wykonania zadania,
1.5) informację o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych
     z innych źródeł na realizację danego zadania,
1.6) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie,
     którego dotyczy zadanie,
1.7) inne informacje wymagane zgodnie z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert.

§ 6

1. Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie”.
2. Oferty należy składać do dnia 23.11.2018 r. w kancelarii Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim, ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski, pokój nr 11, do godz. 1500 osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej, w zaklejonej kopercie podpisanej „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie”.
3. Termin składania ofert upływa w dniu 23.11.2018 r.  o godz. 1500 i jest to termin ostateczny.
4. W przypadku składania ofert za pośrednictwem Poczty Polskiej decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim.
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

§ 7

1. Wysokość środków przeznaczonych w 2018 r. na realizację zadania publicznego tego samego rodzaju wynosi:  840.147,00 złotych (wykonanie - stan na 30.09.2018 r.)
2. Zarząd Powiatu Wodzisławskiego informuje, że na zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej tego samego rodzaju  przyznał:
a.1) w 2017 roku kwotę: 1.114.743,00 zł
a.2) w 2016 roku kwotę: 1.128.104,00 zł.

§ 8

1. Wybór ofert zostanie dokonany  w ciągu 30 dni od upływu terminu na ich składanie.
2. Oferty opiniowane będą przez Komisję Konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego, zwaną dalej „Komisją”.
3. Zasady działania Komisji określa Uchwała Nr XXXIV/413/2017 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie:  uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wodzisławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”.
4. W przypadku konieczności uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień do oferty Przewodniczący Komisji  może wezwać oferenta do uzupełniania oferty lub złożenia wyjaśnień.
5. W przypadku gdy oferent nie uzupełni oferty lub nie złoży wyjaśnień, albo dokona tego po terminie wskazanym przez Przewodniczącego Komisji, oferta zostanie uznana za niespełniającą kryteriów formalnych.
6. Wszystkie oferty ocenione pozytywnie pod względem formalnym Komisja ocenia pod względem merytorycznym.
7. Przy ocenie merytorycznej każdy z członków Komisji przyznaje w zależności od kryteriów punkty:  0,1,2,3,4 lub 5.
8. Przy ocenie ofert pod względem merytorycznym Komisja będzie brała pod uwagę następujące kryteria:
1.1) możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę (0-5 pkt),
1.2) kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (0-5 pkt),
1.3) jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których zadanie zostanie                                            
    zrealizowane (0-5 pkt),
1.4) udział planowanych środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł
     (0-5 pkt),
1.5) planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę
     społeczną członków (0-5 pkt),
1.6) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku podmiotu, który
     w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę
     rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków
     (0-5).
9. Oceną poszczególnego kryterium jest suma wszystkich punktów przyznanych przez członków, dzielona przez liczbę  uczestniczących w posiedzeniu członków Komisji.
10. Suma wszystkich punktów poszczególnych kryteriów składa się na ocenę końcową oferty.
11. Dotacja może zostać udzielona, jeżeli Komisja przyznała oferentowi, co najmniej
16 punktów na 30 punktów możliwych do uzyskania.
12. Wyniki oceny ofert zostaną przedstawione Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej.
13. Decyzję o udzieleniu dotacji oraz jej wysokości podejmuje Zarząd Powiatu Wodzisławskiego.
14. Od rozstrzygnięcia konkursu nie przysługuje odwołanie.
15. Ogłoszenie wyników konkursu ukaże się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Wodzisławiu Śląskim i Biuletynie Informacji Publicznej.
16. Zarząd Powiatu Wodzisławskiego zastrzega możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia
i zakończenia postępowania konkursowego.
17. W przypadku nie złożenia żadnej oferty do konkursu, konkurs ofert uznaje się
za nierozstrzygnięty.
18. Warunkiem realizacji zadania oraz przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy zgodnej z aktualnie obowiązującym wzorem określonym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.).

ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski, NIP 647-218-85-28
e-mail: pcpr_wodz@poczta.onet.pl, tel./fax: 32 455 14 30, tel: 32 455 60 59, 32 410 73 59, 32 410 70 69
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej utworzoną na mocy uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/29/99 z dnia 25.01.1999 r.

System Obsługi Wsparcia

PCPR Wodzisław © 2020 wykonanie: Neone