Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim
Strona główna News Kontakt
NA SKRÓTY

Aktualności

2020-09-18
Nabór na stanowisko opiekuna w Dziennym Domu Pomocy [powrót]
Ogłoszenie o naborze na stanowisko OPIEKUNA w Dziennym Domu Pomocy

w wymiarze 1/1 etatu w ramach realizacji projektu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko OPIEKUNA w Dziennym Domu Pomocy

w wymiarze 1/1 etatu w ramach realizacji projektu

„Pokonajmy samotność – Cieszmy się życiem !” dofinansowanego z
Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne
działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne poddziałanie: 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs
Nr projektu: WND-RPSL.09.02.05-24-03HF/18

Termin składania ofert - do dnia 25-09-2020
Miejsce i sposób składania ofert
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim
ul. Wałowa 30
44-300 Wodzisław Śląski
Kancelaria


Ofertę należy złożyć w jednej z wymienionych form:
osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 w siedzibie Zamawiającego lub pocztą tradycyjną na adres Zamawiającego, w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 25.09.2020 r. do godziny 9:00. Na kopercie adnotacja: Opiekun w DDP projekt „Pokonajmy samotność. Cieszmy się życiem!” Decyduje data i godzina fizycznego wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Marek Koczy
e-mail : pokonajmysamotnosc@gmail.com
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
32 4558304 wew.36

Opis stanowiska pracy:
1. Przedmiotem niniejszego ogłoszenia jest świadczenie pracy w charakterze opiekuna w Dziennym Domu Pomocy w Radlinie dla uczestników projektu.

Zakres obowiązków:
1. Do obowiązków opiekuna wobec osoby niesamodzielnej należy organizacja i udzielanie pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, w szczególności:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim
„Pokonajmy samotność – Cieszmy się życiem!”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

1) pomoc w czynnościach osobistych i pielęgnacyjnych,
2) pomoc przy przemieszczaniu się, towarzyszenie na spacerach,
3) zapewnienie kontaktów z otoczeniem, np. czynności wspomagające nawiązanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów.
4) wsparcie czynności rozwijających i podtrzymujących umiejętności manualne i ruchowe,
5) pomoc w trakcie spożywania posiłku,
6) zapewnienie bezpieczeństwa Uczestnikom projektu w trakcie zajęć,

Miejsce zatrudnienia
Powiatowe Centrum Pomocy w Wodzisławiu Śląskim – Dzienny Dom Pomocy w Radlinie ul. Orkana 23

Okres zatrudnienia
od października 2020 do końca października 2021r.

Wymagane kwalifikacje:
a) kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów: opiekun środowiskowy, AON, pielęgniarz, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej;
lub
b) posiadane doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego. W takim przypadku kandydat przed rozpoczęciem pracy powinien ukończyć minimum 80-godzinne szkolenie z zakresu realizowanej usługi w tym udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej. Szkolenie zorganizuje i pokryje jego koszt PCPR ( wydatek kwalifikowany
z projektu)

Ogłoszenie.pdf
Formularaz zgłoszeniowy.pdf
Klauzula informacyjna RODO.pdf
 
ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski, NIP 647-218-85-28
e-mail: pcpr_wodz@poczta.onet.pl, tel./fax: 32 455 14 30, tel: 32 455 60 59, 32 410 73 59, 32 410 70 69
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej utworzoną na mocy uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr III/29/99 z dnia 25.01.1999 r.

System Obsługi Wsparcia

PCPR Wodzisław © 2020 wykonanie: Neone