Do rodziny zastępczej trafiają dzieci, których rodzice nie żyją bądź znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej i nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom. Wówczas dzieci trafiają pod opiekę innych dorosłych, czyli rodzin zastępczych, które zapewniają im schronienie, poczucie bezpieczeństwa tak aby dziecko czuło się ważne i kochane. Rodzina zastępcza jest to tymczasowa forma opieki nad dzieckiem, które w finale może wrócić do swojej rodziny, zostać adoptowane lub usamodzielnić się. Zadaniem rodzin zastępczej jest zapewnienie całodobowej opieki i wychowania, rozwijania zainteresowań i uzdolnień, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych, a także utrzymywania kontaktów z rodzicami biologicznymi.

 

Rodzaje rodzin zastępczych:


Rodzina zastępcza może być spokrewniona – są to najbliżsi krewni dziecka -dziadkowie lub rodzeństwo dziecka;
Natomiast rodzina zastępcza niezawodowa - jest to dalsza rodzina dziecka np. wujostwo, rodzice chrzestni jak i niespokrewnione z dzieckiem rodziny.

 

Rodziny zastępcze zawodowe – niespokrewnione z dzieckiem, które dzielą się na:

 • pełniące funkcję pogotowia rodzinnego – umieszcza się nie więcej niż 3 dzieci na pobytokresowy do czasu unormowania sytuacji życiowej dziecka.
 • specjalistyczne – w których  umieszcza się dzieci niedostosowane społecznie albo dzieci z różnymi dysfunkcjami, problemami zdrowotnymi, wymagające szczególnej opieki i pielęgnacji.
 • Rodzinne domy dziecka – w których umieszczonych może być, w tym samym czasie nie więcej niż 8 wychowanków.

Kto może zostać rodziną zastępczą?


Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone parą małżeńskim, jak i osobą samotnym , które m.in.:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny w przypadku gdy taki obowiązek  w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
 • stan zdrowia pozwala im na właściwą opiekę nad dzieckiem, co potwierdza zaświadczenie lekarskie,
 • uzyskają opinię psychologa o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
 • mieszkają na stałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • mają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb,
 • nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
 • w przypadku kandydatów na rodzinę zastępczą niezawodową, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

 

Kandydaci na rodzinę zastępczą niezawodowa oraz rodzinę zastępczą zawodową muszą przejść przez procedurę kwalifikacyjną i szkolenie na rodzinę zastępczą.

 

Rodzinie zastępczej na każde dziecko umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania.

Od dnia 1 czerwca 2023 roku na każde umieszczone dziecko, wysokość świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka ulega zwiększeniu i wynosi:

– 899,00 zł miesięcznie w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej;

– 1.361,00 zł miesięcznie w przypadku dziecka umieszczonego w niezawodowej, zawodowej rodzinie zastępczej oraz rodzinnym domu dziecka.

Na dziecko przebywające w rodzinnej pieczy zastępczej, legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności przysługuje dodatek w wysokości 274,00 zł miesięcznie.

Fakultatywnie można m.in. przyznać:

- świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka.

- świadczenie na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych - jednorazowo

 Tutaj znajdziesz wnioski o świadczenia dla rodziny zastępczej:

Druki do pobrania


Rodziny mogą m.in.: liczyć na wsparcie specjalistyczne (prawne, psychologiczne, pedagogiczne), mogą uczestniczyć w grupach wsparcia, szkoleniach podnoszących kompetencje opiekuńczo-wychowawcze a także mogą skorzystać z pomocy wolontariuszy.