Program wyrównywania różnic między regionami III" w 2023 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim informuje, iż Zarząd PFRON przyjął kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów
„Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2023 roku.

Adresaci programu oraz obszary wsparcia, które będą realizowane w 2023 roku:

 1. Obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
 2. Obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się
  i komunikowania (w obiektach wybudowanych i użytkowanych przed dniem 01.01.1995 r.) – gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
 3. Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;
 4. Obszar D – likwidacja barier transportowych
  1. placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego,
  2. jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
  3. gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
 5. Obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;
 6. Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe;
 7. Obszaru G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych - powiaty.

Terminy i miejsca składania wniosków:

 1. Nabór wniosków dla adresatów obszarów B, C, D, F i G programu trwa do 01.02.2023 r.

  Projektodawca składa wniosek w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodziew Wodzisławiu Śląskim.

 2. Nabór wniosków dla adresatów obszaru A i E programu jest ciągły. Wnioski należy składać bezpośrednio do właściwego Oddziały PFRON.

Dodatkowe informacje dostępne na stronie www.pfron.org.pl w zakładce Programy i zadania PFRON.

 

Wszelkie pytania można kierować do pracowników Zespołu Dofinansowań PFRON, Środków Zewnętrznych oraz Wsparcia Uchodźców pod numerem telefonu 32 455 14 30 wew. 34.

Zapraszamy do udziału w programie.

Wniosek o dofinansowanie ze środkw PFRON projektow w ramach obszaru BCDFG.docx

Wniosek o dofinansowanie ze środkw PFRON projektu w ramach obszaru A.docx

Wniosek o dofinansowanie ze środkw PFRON projektu w ramach obszaru E.docx