Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2024 roku.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim informuje, iż Zarząd PFRON przyjął kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów
„Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2024 roku.


Adresaci programu oraz obszary wsparcia, które będą realizowane w 2024 roku:


1. Obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
2. Obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania (w obiektach wybudowanych i użytkowanych przed dniem 01.01.1995 r.) – gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
3. Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;
4. Obszar D – likwidacja barier transportowych – placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe, gminy, powiaty/ jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej/gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
5. Obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;
6. Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe;
7. Obszaru G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych - powiaty.


Terminy i miejsca składania wniosków:


1. Nabór wniosków dla adresatów obszarów B, C, D, F i G programu trwa do 02.02.2024 r. Projektodawca składa wniosek w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim.
2. Nabór wniosków dla adresatów obszaru A i E programu odbywa się w trybie ciągłym. Projektodawca składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru A i E.


Dodatkowe informacje dostępne na stronie www.pfron.org.pl w zakładce Programy i zadania PFRON.


Wszelkie pytania można kierować do pracowników Zespołu Dofinansowań PFRON, Środków Zewnętrznych oraz Wsparcia Uchodźców pod numerem telefonu 32 455 14 30 wew. 34.


Zapraszamy do udziału w programie.

Wniosek o dofinansowanie ze środkw PFRON projektow w ramach obszaru BCDFG.docx

Wniosek o dofinansowanie ze środkw PFRON projektu w ramach obszaru A.docx

Wniosek o dofinansowanie ze środkw PFRON projektu w ramach obszaru E.docx


Pfron nowe logo