Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych

ABC

Informator dla osób
z niepełnosprawnością 

Zadania powiatu w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych, które są finansowane ze środków PFRON i realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

I. Dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.

Turnus rehabilitacyjny jest formą aktywnej rehabilitacji, której celem jest ogólna poprawa sprawności psychofizycznej oraz rozwijanie umiejętności społecznych. Czas trwania turnusu wynosi, co najmniej 14 dni. Turnusy organizuje się wyłącznie na terenie kraju. Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, jeżeli:

1. została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza,
2. w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków Funduszu,
3. turnus rehabilitacyjny odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę
4. wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów,
5. będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała,
6. nie będzie pełniła funkcji członka kadry na turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu,
7. złoży oświadczenie o wysokości dochodu wraz z informacją o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym,
8. w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach. Osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoważnym oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym jej opiekuna.

II. Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.

O dofinansowanie ze środków PFRON usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, u których jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. Usługi może wykonywać osoba, która jest tłumaczem wpisanym w rejestrze Wojewody, prowadząca działalność gospodarczą. Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika w każdym czasie. Wysokość dofinansowania nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.

III. Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny.

O dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów (tj. dofinansowanych z NFZ) oraz dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego, mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
- 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
- 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,

Przedmioty ortopedyczne to przyrządy ortopedyczne niezbędne osobie niepełnosprawnej w okresie choroby lub usprawnienia leczniczego. Do przedmiotów ortopedycznych zaliczamy np.: protezy kończyn, gorsety i kołnierze ortopedyczne, protezy tułowia i szyi, obuwie ortopedyczne, kule, balkoniki, wózki inwalidzkie, itp.
Środki pomocnicze to te środki, które ułatwiają w znacznym stopniu, bądź też umożliwiają, funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w środowisku społecznym, np. soczewki, cewniki, aparaty słuchowe, pieluchomajtki, protezy piersi, poduszki i materace przeciwodleżynowe, peruki, itp. Sprzęt rehabilitacyjny jest to sprzęt niezbędny do rehabilitacji ruchowej lub innej, zaleconej przez lekarza specjalistę w warunkach domowych, np. rower stacjonarny, rotor, itp.

IV. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się.

Osoby niepełnosprawne ze środków Funduszu mogą się ubiegać o dofinansowanie do likwidacji barier:
1. architektonicznych – jeżeli mają trudności w poruszaniu się, są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują, np. przystosowanie pomieszczenia dla indywidulanych potrzeb, zakupu podnośnika sufitowego, windy czy też platformy itp.,
2. w komunikowaniu się i technicznych – jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. W ramach barier w komunikowaniu można wnioskować o dofinansowanie zakupu sprzętu elektronicznego, natomiast w ramach barier technicznych o dofinansowanie zakupu łóżka pielęgnacyjnego, schodołazu, podnośnika czy roweru trójkołowego, itp.
Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

 

 Wnioski na zadania można pobrać na stronie internetowej
www.pcpr-wodzislaw.pl bądź w siedzibie Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląski.

Składać wnioski należy bezpośrednio w siedzibie Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Wodzisławiu Śląskim
ul. Wałowa 30
44-300 Wodzisław Śląski
Tel. /32/ 455 14 30