Cel

Projekt „Mieszkania chronione szansą na lepsze życie”- realizowany jest przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT

WNIOSKODAWCA: Powiat Wodzisławski

REALIZATOR: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim

Całkowita wartość projektu: 293 336,55 zł

Kwota dofinansowania: 272 802,99 zł

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: od 01.11.2017r. do 31.12.2018r.

GŁÓWNE ZADANIA:

1. Praca socjalna.
2. Poradnictwo psychologiczne.
3. Trening praktycznych umiejętności życiowych:
- trening kulinarny,
- trening higieny,
- trening ekonomiczny,
- trening gospodarczy i obsługi sprzętu AGD i RTV,
- trening ogrodniczy,
- trening umiejętności korzystania z instytucji użyteczności publicznej.
4. Trening udzielania I pomocy przedmedycznej.
5. Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów w formie wyjazdowej wraz z warsztatami z psychologiem i prawnikiem dla 6 wychowanków rodzin zastępczych.
6. Trening psychofizyczny wraz z elementami treningu umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów w formie wyjazdowej wraz z warsztatami z psychologiem dla 8 osób niepełnosprawnych.
7. Poradnictwo prawne.
8. Trening umiejętności spędzania czasu wolnego w tym m.in.: zajęcia z rekreacji ruchowej na krytej pływalni, wyjścia do kina, teatru, na lodowisko.
9. Trening prozdrowotny.

CEL PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest wzrost samodzielności ekonomicznej oraz społecznej u 14 uczestników wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym (usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo- wychowawczych, MOW i osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym w tym osób z zaburzeniami psychicznymi) z terenu powiatu wodzisławskiego, którzy wraz z skierowaniem do mieszkań chronionych objęci zostaną specjalistycznym wsparciem zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.03.2012r. w sprawie mieszkań chronionych.

Cel główny zrealizowany zostanie poprzez cele szczegółowe takie jak:
- wypracowanie większej samodzielności życiowej,
- wzrost zdolności do adaptacji społecznej - umiejętność współżycia w grupie, kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych, gotowości niesienia pomocy, umiejętności współpracy i współdziałania w grupie, adekwatnego zachowania się w sytuacjach społecznych.

REKRUTACJA:

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim przy ul/ Wałowej 30 Biuro projektu (pokój nr 1) w okresie od 02.11.2017r. do 31.12.2017r. Dokumenty rekrutacyjne dostępne w Biurze projektu oraz na stronie www.pcpr-wodzislaw.pl

Liczba miejsc w projekcie: 14 w tym:
- 8 osób niepełnosprawnych
(w pierwszej kolejności do projektu rekrutowane będą osoby niepełnosprawne z jednostek pomocy społecznej podlegających PCPR w Wodzisławiu tj. WTZ Wodzisław Śl, WTZ Gorzyce, Ośrodek Wsparcia w Połomi, Ośrodek Wsparcia „Perła”, ZAZ w Wodzisławiu Śl.)

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:


- ankieta rekrutacyjna,
- oświadczenie opiekuna prawnego na udział osoby niepełnosprawnej w projekcie /w przypadku osób ubezwłasnowolnionych/,
- oświadczenie o dochodach,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w projekcie,
- kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub dokument tożsamy (oryginał do wglądu),
- kwestionariusz oceny funkcjonowania społecznego.

- 6 wychowanków rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo- wychowawczych, MOW

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

- ankieta rekrutacyjna,
- oświadczenie o dochodach,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Osoby do kontaktu:

1. Pracownik socjalny- Alina Malina ( nr tel. 32 4547106 wew. 43)
2. Koordynator projektu- Karolina Końka ( nr tel. 32 4547106 wew. 34)

 

Załączniki do pobranie poniżej:

Ankieta rekrutacyjna

Oświadczenie o dochodach

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zaświadczenie lekarskie

Kwestionariusz funkcjonowania społecznego