Załatw sprawę przez internet


Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) jest narzędziem, które udostępnia obywatelom usługi administracji publicznej przez Internet. System ten daje możliwość załatwienia spraw urzędowych z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie.
Aby skorzystać z systemu proszę wejśc na stronę: ePUAP
(strona otworzy się w nowej zakładce)

Poradnictwo Spejalistyczne - Punkt Interwencji Kryzysowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim w ramach poradnictwa specjalistycznego zaprasza do skorzystania z bezpłatnych porad:

Specjalista - terapeuta w zakresie uzależnień, poradnictwa rodzinnego,w tym trudności opiekuńczo-wychowawczych.
Porady odbywają się w każdy poniedziałek w godzinach od 15.00 do 19.00

Psycholog. Porady odbywają się w każdy czwartek w godzinach od 14.30 do 17.30


Terapeuta rodzinny – A. Osadnik
wtorek godz. 8.00 - 12.00
piątek 8.00 - 12.00


Porady odbywają się w budynku „Oazy Aktywności” za Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim

 

nowy budynek

 

Ze względu na panujący stan epidemii w Polsce powyższe porady prowadzone będą w formie kontaktu osobistego z zachowaniem wszystkich wymogów reżimu sanitarnego panującego w Polsce (m.in. maseczka, dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu) lub telefonicznie tel. 737-268-951


Osoby zainteresowane poradnictwem proszone są o umówienie wizyty telefonicznie w kancelarii Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim tel. 32  455-14-30 wew. 36, 32  410-73-59 wew. 36.
Jeśli doświadczasz przemocy skontaktuj się: z pracownikami Powiatowego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim pod numerem telefonu: 32/ 455 60 32 lub zapoznaj się z załączonym przewodnikiem

Tutaj załączony przewodnik (kliknij)

PRACOWNICY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

DYREKTOR
Obiegły Irena
pokój nr 12

ZASTĘPCA DYREKTORA
Witoszek Aleksandra
pokój nr 10

DZIAŁ ORGANIZACYJNY, KADR, NADZORU I WSPARCIA OSÓBNIEPEŁNOSPRAWNYCH

 ZESPÓŁ KADR I NADZORU

Główny specjalista ds. kadrowo – administracyjnych - koordynator
Ferek Ewa
nr wew. 52, pokój nr 4
 
Sekretarki:
Wysłucha Tatiana
nr wew. 36, pokój nr 11

Piprek Aneta
nr wew. 43, pokój nr 1

ZESPÓŁ DOFINANSOWAŃ PFRON, ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH ORAZ WSPARCIA UCHODŹCÓW

KIEROWNIK ZESPOŁU
Domańska – Łuska Michalina
nr wew. 34, pokój nr 16

Główny specjalista
Oleś Monika
nr wew. 33, pokój nr 15

Aspirat pracy socjalnej
Michaela Kral - Nieścier
nr wew. 33, pokój nr 14
 
ZESPÓŁ POMOCY INSTYTUCJONALNEJ I POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH

KIEROWNIK ZESPOŁU
Jakubiec - Maruszewska
nr wew. 48, pokój nr 3

Główny specjalista
Mitko Izabela
nr wew. 53 , pokój nr 2

 

SEKCJA WSPARCIA RODZIN PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

KIEROWNIK SEKCJI:
Michalczuk – Nowak Agnieszka
nr wew. 45, pokój nr 7

ZESPÓŁ DS. RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Psycholog
Cabak Zuzanna
nr wew. 37, pokój nr 11

Pedagog - koordynator
Krutkiewicz Joanna
nr wew. 44, pokój nr 6

Specjaliści pracy socjalnej:
Malina Alina
nr wew. 47, pokój nr 4

Czajka Ewa
nr wew. 47, pokój nr 4

Pracownik socjalny
Piekorz Marzena
nr wew. 42, pokój nr 3


Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej:
Stawarska Zuzanna
nr wew. 42, pokój nr 3

Kwiatoń Katarzyna
nr wew. 32, pokój nr 5

Rduch Aldona
nr wew. 32, pokój nr 5

Gaszka Beata
nr wew. 46, pokój nr 8

Ostroch Halina
nr. wew. 46, pokój nr 8

ZESPÓŁ DS. ŚWIADCZEŃ

Inspektorzy:
Jarecka Sonia
nr wew. 41, pokój nr 2

Pilzak Izabela
nr wew. 41, pokój nr 2

 

Piprek Weronika
nr wew. 41, pokój nr 2

Pomoc administracyjna:
Strzelczyk Justyna
nr wew. 40, pokój nr 1

Głogowska Dominika
nr wew. 40 pokój 1

Żmijewska Agnieszka
nr wew. 40, pokój nr 1

ZESPOŁU DS. PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO  I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Terapeuta rodzinny
Osadnik Alina
nr wew. 31, pokój nr 13

SEKCJA FINANSOWA

Główny księgowy
Kopczyńska Dagmara
nr wew. 50, pokój nr 8

Główny specjalista ds. finansowych
Kabut Katarzyna
nr wew. 39, pokój nr 9

Starszy inspektor ds. księgowości
Gąsecka Justyna
nr wew. 39, pokój nr 9

Inspektor
Kłosok Aneta
nr wew. 39, pokój nr 9

Przebieg Procesu Usamodzielnienia zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

OSOBA OPUSZCZAJĄCA:

 • rodzinę zastępczą,
 • rodzinny dom dziecka,
 • placówkę opiekuńczo – wychowawczą,
 • regionalną placówkę opiekuńczo – terapeutyczną.

 

UWAGA! OSOBA, KTÓRA OSIĄGNĘŁA PEŁNOLETNOŚĆ PRZEBYWAJĄC W PIECZY ZASTĘPCZEJ, MOŻE PRZEBYWAĆ W DOTYCHCZASOWEJ RODZINIE ZASTĘPCZEJ, RODZINNYM DOMU DZIECKA ALBO PLACÓWCE OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ, ZA ZGODĄ ODPOWIEDNIO RODZINY ZASTĘPCZEJ, PROWADZĄCEGO RODZINNY DOM DZIECKA ALBO DYREKTORA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ, NIE DŁUŻEJ JEDNAK NIŻ DO UKOŃCZENIA 25 ROKU ŻYCIA JEŻELI:

 • uczy się: w szkole, w zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego lub
 • legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się: w szkole, w zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni, na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia;
 • u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego

 

OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z USAMODZIELNIENIEM:

 • osoba usamodzielniana co najmniej rok przed osiągnięciem przez nią pełnoletności wskazuje osobę, która podejmuje się pełnienia funkcji usamodzielnienia oraz przedstawia pisemna zgodę tej osoby;
 • indywidualny program usamodzielnienia jest opracowany przez wychowanka oraz opiekuna usamodzielnienia co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą pełnoletności, a następnie jest zatwierdzany przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie ;


OPIEKUNEM USAMODZIELNIENIA MOŻE BYĆ OSOBA TWORZĄCA RODZINĘ ZASTĘPCZĄ, PROWADZĄCA RODZINNY DOM DZIECKA, KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ, PRACOWNIK SOCJALNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE, OSOBA BĘDĄCĄ W PLACÓWCE OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ ALBO REGIONALNEJ PLACÓWCE OPIEKUŃCZO - TERAPEUTYCZNEJ, WYCHOWAWCĄ LUB PSYCHOLOGIEM, LUB INNA OSOBA WSKAZANA PRZEZ OSOBĘ USAMODZIELNIANĄ I ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KIEROWNIKA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE.

 

RODZAJE POMOCY:

 • - pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki;
  - pomoc pieniężna na usamodzielnienie;
  - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej;
  - pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych;
  - w uzyskaniu zatrudnieniu;
  - pomoc psychologiczna i prawna;

 

Wysokość pomocy na kontynuowanie nauki wynosi 566 zł miesięcznie.

Wysokość pomocy na usamodzielnienie wynosi:

 • w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną — nie mniej niż 3730 zł, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat;
 • w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-wychowawczą:

a) nie mniej niż 7458 zł — jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat,
b) nie mniej niż 3730 zł — jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat,
c) nie mniej niż 1865 zł — jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku.

 • pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona, w zależności od ustaleń indywidualnego programu usamodzielniania, jednorazowo lub w ratach, nie później jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26 roku życia;
 • w przypadku gdy osoba usamodzielniana otrzymuje pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na usamodzielnienie jest wypłacana po zakończeniu pobierania pomocy na kontynuowanie nauki;


Pomoc na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:

 • 3 lat — w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną;
 • roku — w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną;

 

 

POMOC NA USAMODZIELNIENIE ORAZ POMOC NA ZAGOSPODAROWANIE JEST PRZYZNAWANA OSOBIE USAMODZIELNIANEJ, KTÓREJ DOCHÓD MIESIĘCZNY NIE PRZEKRACZA KWOTY 1200 zł.

 • pomoc na zagospodarowanie jest wypłacana jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26 roku życia, w wysokości nie niższej niż 1695 zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości nie niższej niż 3390 zł.;
 • pomoc na zagospodarowanie może być przyznana w formie rzeczowej;

 

POMOC NA KONTYNUOWANIE NAUKI, USAMODZIELNIENIE I ZAGOSPODAROWANIE JEST PRZYZNAWANA I UDZIELANA NA WNIOSEK OSOBY USAMODZIELNIANEJ.


Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki i pomocy na usamodzielnienie osoba usamodzielniana składa w powiecie właściwym do ponoszenia wydatków, za pośrednictwem kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie powiatu właściwego ze względu na miejsce pobytu osoby usamodzielnianej.


Wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie oraz o udzielenie pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych lub w uzyskaniu zatrudnienia składa się w powiecie właściwym ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej.

  • POMOC PIENIĘŻNĄ NA KONTYNUOWANIE NAUKI MOŻNA ZAWIESIĆ, GDY:

 

 • w trakcie kształcenia w zakładzie kształcenia nauczycieli lub w uczelni osoba usamodzielniana przebywa na urlopie od zajęć;
 • osoba usamodzielniana nie realizuje programu usamodzielnienia;

PRZYZNANIA POMOCY NA KONTYNUOWANIE NAUKI ,NA USAMODZIELNIENIE LUB NA ZAGOSPODAROWANIE MOŻNA ODMÓWIĆ W PRZYPADKU, GDY:

 • istnieje uzasadnione przypuszczenie, że pomoc zostanie wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem;
 • osoba usamodzielniana przed osiągnięciem pełnoletności opuściła samowolnie pieczę zastępczą;
 • osoba usamodzielniana porzuci naukę umożliwiającą jej przygotowanie zawodowe i nie podejmie zatrudnienia;
 • stosunek pracy z osobą usamodzielnianą został rozwiązany bez wypowiedzenia z winy pracownika;
 • osoba usamodzielniana bez uzasadnionej przyczyny uchyla się od podjęcia proponowanego jej zatrudnienia porzuci bez uzasadnionej przyczyny;
 • osoba usamodzielniana została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

Do pomocy dla osób usamodzielnianych,które przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej opuściły rodzinę zastępczą albo placówkę opiekuńczo-wychowawczą, albo pobierają pomoc przyznaną im na podstawie art.88 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 175,poz.1362, z późn. zm.), stosuje się przepisy dotychczasowe.

 

Wnioski dla usamodzielnianych wychowanków: 

 

Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki

Składniki wyprawki rzeczowej

Składniki pomocy na usamodzielnienie

Numer konta

Modyfikacja indywidualnego programu usamodzielnienia

Indywidualny program usamodzielnienia

Wniosek o przyznanie pomocy na usamodzielnienie i zagospodarowanie w formie wyprawki rzeczowej

Wyznaczenie przez wychowanka opiekuna usamodzielnienia

Wyrażenie zgody na pełnienie funkcji opiekuna usamodzielnienia