Wodzisław Śląski, dnia 31.03.2022 r.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim poszukuje kandydata na - Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim ul. Wałowa 30 zaprasza do składania aplikacji na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
Praca będzie wykonywana w środowisku zamieszkania rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka na terenie powiatu wodzisławskiego oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim.


Forma zatrudnienia: umowa o świadczenie usług.
Planowany termin rozpoczęcia: kwiecień 2022 r.

1. Koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej może być osoba, która:
1) posiada:
a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub
b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka;
2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Zakres wykonywanej pracy obejmuje:
1) Udzielanie pomocy i wsparcia rodzinom zastępczym wskazanym przez Kierownika Sekcji.
2) Przygotowanie we współpracy z rodziną zastępczą planu pomocy dziecku.
3) Pomoc rodzinom zastępczym w nawiązaniu wzajemnego kontaktu.
4) Zapewnienie rodzinom zastępczym dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej.
5) Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających.
6) Udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej.
7) Ścisłą współpraca z pedagogiem – koordynatorem oraz pracownikami Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej w zakresie merytorycznym.
8) Współpraca z pracownikami Sekcji Wparcia Rodzin w zakresie promowania rodzicielstwa zastępczego.
9) Uczestnictwo w posiedzeniach zespołu ds. oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej i oceny rodzin zastępczych.
10) Uczestnictwo w spotkaniach dzieci przebywających w rodzinnych formach opieki zastępczej z rodzicami naturalnymi oraz sporządzanie opisu z przebiegu spotkań.
11) Rzetelne sporządzanie oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz sytuacji rodziny dziecka – zgodnie z wymaganiami sądu.
12) Gromadzenie i weryfikowanie danych niezbędnych do sporządzania sprawozdań.
13) Współpraca z wydziałami rodzinnymi sądów, kuratorami sądowymi i społecznymi, ośrodkami adopcyjnymi, ośrodkami pomocy społecznej, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, poradniami psychologiczno- pedagogicznymi rodzinnymi ośrodkami diagnostyczno-konsultacyjnymi, instytucjami oświatowymi, zakładami opieki zdrowotnej, kościołami i związkami wyznaniowymi, organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.


3. Wskazane prawo jazdy oraz własny samochód.

Osoby zainteresowane pracą koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej proszone są o dostarczenie następującej dokumentacji:
1) życiorys - Curriculum Vitae,
2) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
3) oświadczenie, że nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
4) oświadczenia, że wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
5) oświadczenia, nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
6) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

Powyższe dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Wałowej 30 w godzinach 7 30 - 15 30 lub drogą pocztową, w terminie do dnia 10 kwietnia 2022 r.

/-/ Irena Obiegły
Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląski