1.    Wnioski należy składać począwszy od 01.01.2022r. poprzez:
  • drogą pocztową
  • poprzez skrzynkę podawczą znajdującą się w budynku Centrum dostępną w godzinach: 7:30-15:30 od dnia 03.01.2022r.
 
2.  Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski:
  • uzupełniony wniosek zawierający niezbędne podpisy
  • kopia orzeczenia o niepełnosprawności/o stopniu niepełnosprawności bądź grupy inwalidzkiej;
  • wniosek lekarza o skierowanie na turnus (pieczątka zakładu opieki zdrowotnej, pieczątka i podpis lekarza, uzupełnione dane osobowe oraz uzupełnione uzasadnienie dotyczące obecności opiekuna na turnusie (o ile dotyczy) – np. pomoc w czynnościach dnia codziennego, pomoc w przemieszczaniu się, pomoc w higienie osobistej, itp.;
  • w przypadku osoby w wieku 16-24 lata, uczącej się i nie pracującej, zaświadczenie ze szkoły lub kserokopia legitymacji szkolnej (o ile dotyczy)
  • kopia pełnomocnictwa lub postanowienia sądu o ubezwłasnowolnieniu (o ile dotyczy)
 
3.   Wnioski podlegają ocenie punktowej zgodnie z załączoną kartą oceny wniosku.
4.   Maksymalna możliwa liczba punktów wynosi 75.
5.   W pierwszej kolejności dofinansowanie przyznane zostanie Wnioskodawcom, których wnioski uzyskają największą liczbę punktów.
6.   W przypadku Wnioskodawców, których wnioski uzyskały identyczną liczbę punktów, decyduje data wpływu wniosku do PCPR.
 
Zalecamy by w związku z zaistniałą sytuacją składać wnioski przez System Obsługi Wsparcia