Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim jest jednostką
organizacyjną wchodzącą w skład
powiatowej administracji zespolonej
utworzoną na mocy uchwały Rady
Powiatu Wodzisławskiego Nr III/29/99
z dnia 25.01.1999 r.
O nas wstecz

W codziennej pracy podejmujemy wiele działań w zakresie zabezpieczenia niezbędnych potrzeb mieszkańców naszego Powiatu. Naszym głównym działaniem objęte są przede wszystkim rodziny zastępcze, dzieci i młodzież, osoby niepełnosprawne jak i ludzie w podeszłym wieku. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim realizuje zadania wynikające z:

• ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
• ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
• ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Schemat organizacyjny Powiatowego Centrum w Wodzisławiu Śląskim:
1. Dyrektor
2. Zastępca Dyrektora
3. Sekcją Wsparcia Rodzin, Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej
4. Sekcja Rehabilitacji Społecznej, Projektów oraz Wsparcia Uchodźców
5. Sekcja Finansowa
6. Sekcja Organizacyjna, Kadr i Kontroli

Godziny urzędowania pracowników:

SEKCJA WSPARCIA RODZIN, PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

od poniedziałku do piątku 7:30 – 17:30.

SEKCJA REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, PROJEKTÓW ORAZ WSPARCIA UCHODŹCÓW

poniedziałek, wtorek, środa, piątek 7:30 – 15:30
czwartek 7:30 – 17:00

SEKCJA FINANSOWA
od poniedziałku do piątku 7:30 – 15:30

SEKCJA ORGANIZACYJNA, KADR I KONTROLI
od poniedziałku do piątku 7:30 – 15:30

PRACOWNICY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
p. Irena Obiegły
– Dyrektor.

p. Danuta Marciniak – Zastępca dyrektora.

SEKCJA WSPARCIA RODZIN, PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

ZESPÓŁ DS. RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Joanna Krutkiewicz – wykształcenie wyższe
Pedagog
Czym się zajmuję ?:
- udzielam poradnictwa i pomocy pedagogicznej,
- uczestniczę w spotkaniach dzieci przebywających w pieczy zastępczej z rodzicami biologicznymi,
- upowszechniam ideę rodzicielstwa zastępczego

Zuzanna Cabak – wykształcenie wyższe
Psycholog
Czym się zajmuję?:
- udzielam poradnictwa i pomocy psychologicznej rodzinom naturalnym, zastępczy, oraz dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej,
- prowadzę rozmowy z kandydatami na rodziców zastępczych,
- sporządzam diagnozę psychologiczną oraz wydaję opinie o dzieciach umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej

Alina Malina – wykształcenie policealne
Specjalista pracy socjalnej
Czym się zajmuję ?:
- przeprowadzam wywiady środowiskowe,
- sporządzam ocenę sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej,
- uczestniczę w spotkaniach rodziców naturalnych z dziećmi przebywającymi w rodzinnych formach opieki zastępczej

Agnieszka Jakubiec - Maruszewska – wykształcenie wyższe
Pracownik socjalny
Czym się zajmuję ?:
- przeprowadzam wywiady środowiskowe,
- sporządzam ocenę sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej,
- uczestniczę w spotkaniach rodziców naturalnych z dziećmi przebywającymi w rodzinnych formach opieki zastępczej

Beata Gaszka - wykształcenie wyższe
Pracownik socjalny
Czym się zajmuję ?:
- przeprowadzam wywiady środowiskowe,
- sporządzam ocenę sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej,
- uczestniczę w spotkaniach rodziców naturalnych z dziećmi przebywającymi w rodzinnych formach opieki zastępczej

Marzena Piekorz - wykształcenie wyższe
Pracownik socjalny
Czym się zajmuję ?:
- przeprowadzam wywiady środowiskowe,
- sporządzam ocenę sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej,
- uczestniczę w spotkaniach rodziców naturalnych z dziećmi przebywającymi w rodzinnych formach opieki zastępczej

Katarzyna Kwiatoń - wykształcenie wyższe
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Czym się zajmuję ?:
- udzielam pomocy rodzinom zastępczym,
- koordynuję funkcjonowanie rodzin zastępczych,
- udzielam wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej

Aldona Rduch - wykształcenie średnie
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
Czym się zajmuję ?:
- udzielam pomocy rodzinom zastępczym,
- koordynuję funkcjonowanie rodzin zastępczych,
- udzielam wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej

ZESPÓŁ DS. ŚWIADCZEŃ

Agnieszka Michalczuk – Nowak – wykształcenie wyższe
Główny specjalista
Czym się zajmuję ?:
- wydaje decyzje administracyjne w zakresie pieczy zastępczej,
- udzielam informacji o możliwości uzyskania świadczeń dla rodzin zastępczych,
- sporządzam listy wypłat świadczeń przyznanych rodzinom zastępczym

Sonia Jarecka – wykształcenie wyższe
Inspektor
Czym się zajmuję ?:
- wydaję decyzje administracyjne dla rodziców biologicznych, których dzieci są umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej,
- przeprowadzam postępowania egzekucyjne rodziców biologicznych, dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej,
- wydaję decyzje administracyjne dotyczące świadczeń dla usamodzielnianych wychowanków,
- wydaję skierowania do mieszkania chronionego

Weronika Piprek – wykształcenie wyższe
Inspektor
Czym się zajmuję ?:
- prowadzę dokumentację związana z wydawaniem decyzji administracyjnych dla rodziców biologicznych,
- przygotowuję dokumentację w sprawie ustalenia kuratora dla osoby nieobecnej,
- zgłaszam do biura informacji gospodarczej – informacji o powstawaniu zaległości w tytułu opłat za pobyt dzieci w pieczy zastępczej

Izabela Machnik – wykształcenie wyższe
Inspektor
Czym się zajmuję ?:
- prowadzę dokumentację związana z wydawaniem decyzji administracyjnych dla rodziców biologicznych,
- przygotowuję dokumentację w sprawie ustalenia kuratora dla osoby nieobecnej,
- zgłaszam do biura informacji gospodarczej – informacji o powstawaniu zaległości w tytułu opłat za pobyt dzieci w pieczy zastępczej

Magdalena Sajdak - wykształcenie wyższe
Pomoc administracyjna
- przygotowuję dokumentację w sprawie powództw alimentacyjnych w sprawach dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
- przygotowuję dokumentację do wydania skierowań dzieci pozbawionych opieki do placówek opiekuńczo – wychowawczych,
- przygotowanie dokumentację dotyczącącą umieszczenia dziecka w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, pielęgnacyjno - opiekuńczym

Justyna Strzelczyk – wykształcenie średnie
Pomoc administracyjna
Czym się zajmuję ?:
- przygotowuję dokumentację dla gmin związaną z odpłatnością za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, zakładach opiekuńczo - leczniczych, pielęgnacyjno - opiekuńczych, w zakładach rehabilitacyjno - leczniczych oraz dokonuję rozliczeń w tym zakresie
- przygotowuję dokumentację do wydawania decyzji w sprawie dodatku wychowawczego

ZESPÓŁ DS. PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Alina Osadnik – wykształcenie wyższe
Terapeuta rodzinny
Czym się zajmuję?:
- prowadzę terapię rodzinną w szczególności dla rodzin zastępczych i ich wychowanków,
- udzielam poradnictwa specjalistycznego w szczególności rodzinom zastępczym, rodzicom biologicznym dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo -wychowawczych,
- udzielam wsparcia osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych oraz kieruje je do specjalistycznych instytucji,
- organizuję grupy wsparcia dla rodzin zastępczych,

Specjaliści w ramach umów cywilno prawnych zgodnie z bieżącymi potrzebami (psycholog, prawnik)

SEKCJA REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, PROJEKTÓW ORAZ WSPARCIA UCHODŹCÓW.

Karolina Końka - wykształcenie wyższe
Kierownik sekcji
Czym się zajmuję ?:
- kieruje sekcją,
- sprawuje nadzór nad realizacją programów celowych dofinansowanych ze środków PFRON,
- sprawuje nadzór nad działalnością warsztatów terapii zajęciowej,
- udzielam informacji osobom niepełnosprawnym o ich prawach i uprawnieniach,
- współpracuję z dyrektorami domów pomocy społecznej oraz ośrodków wsparcia, - współpracuję z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych, - przygotowuję projekty uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu Wodzisławskiego, - przygotowuje wnioski aplikacyjne w celu pozyskiwania środków zewnętrznych


Michalina Domańska - Łuska – wykształcenie wyższe
Główny specjalista
Czym się zajmuję ?:
- przygotowuję, przeprowadzam procedury konkursowe na zadania zlecone z zakresu rehabilitacji społecznej,
- przyjmuję wnioski osób niepełnosprawnych o dofinansowanie z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki ze środków PFRON,
- wydaję decyzje w sprawie skierowania i odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia,
- udzielam informacji osobom niepełnosprawnym o ich prawach i uprawnieniach

Monika Oleś - wykształcenie wyższe
Pedagog
Czym się zajmuję ?:
- przyjmuję wnioski o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych,
- przyjmuję wnioski o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,
- przyjmuję wnioski o zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
- udzielam informacji osobom niepełnosprawnym o ich prawach i uprawnieniach

Izabela Mitko - wykształcenie wyższe
Aspirant pracy socjalnej
Czym się zajmuję ?:
- przygotowuję dokumentację niezbędną do wydawania decyzji administracyjnych o umieszczeniu i odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej,
- nadzoruję realizację zadań warsztatów terapii zajęciowej w Wodzisławiu Śląskim i Gorzycach,
- udzielam informacji osobom niepełnosprawnym o ich prawach i uprawnieniach

SEKCJA FINANSOWA

Dagmara Kopczyńska – wykształcenie wyższe
Główna księgowa
Czym się zajmuję ?:
- kieruję sekcją,
- wykonuję dyspozycje środków pieniężnych,
- zajmuję się zamówieniami publicznymi,
- opracowuję budżet jednostki

Justyna Gąsecka – wykształcenie wyższe
Starszy inspektor ds. księgowości
Czym się zajmuję ?:
- naliczam płace pracowników jednostki,
- prowadzę dokumentację ZUS pracowników jednostki

Katarzyna Kabut – wykształcenie wyższe
Specjalista ds. finansowych
Czym się zajmuję?:
- dokonuję wstępnej kontroli w zakresie zgodności operacji gospodarczych i finansowych,
- dekretuję i księguję dokumenty dotyczące operacji gospodarczych i finansowych
- prowadzę obsługę finansową projektu „Lepsze Jutro”

SEKCJA ORGANIZACYJNA, KADR I KONTROLI

Aleksandra Witoszek – wykształcenie wyższe
Kierownik sekcji
Czym się zajmuję ?:
- kieruję sekcją,
- koordynuję poprawność obiegu korespondencji jednostki,
- przygotowuję materiały na posiedzenia Rady i Zarządu Powiatu Wodzisławskiego,
- organizuję szkolenia dla kadry pomocy społecznej Powiatu Wodzisławskiego,
- przeprowadzam kontrolę wewnętrzną jednostki oraz jednostek podległych,
- koordynuję realizację zadania z zakresu obrony cywilnej oraz zadania obronne

Ewa Ferek – wykształcenie wyższe
Główny specjalista ds. kadrowo - administracyjnych
Czym się zajmuję ?:
- prowadzę sprawy kadrowe pracowników jednostki,
- prowadzę sprawy kadrowe dyrektorów powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
- przeprowadzam kontrolę wewnętrzną jednostki oraz jednostek podległych

- Aneta Szymiczek – wykształcenie średnie
Sekretarka
Czym się zajmuję ?:
- prowadzę rejestr pism przychodzących i wychodzących,
- załatwiam na zewnątrz sprawy „Centrum”

PROJEKT „LEPSZE JUTRO”

Kinga Pilarska - wykształcenie wyższe
Pracownik socjalny – koordynator projektu
Czym się zajmuję?:
- koordynuję realizację projektu „Lepsze Jutro”,
- współpracuję z partnerami projektu

Anika Gliniewicz - wykształcenie wyższe
Pracownik socjalny
Czym się zajmuję ?:
- przeprowadzam wywiady środowiskowe,
- przygotowuję dokumentację uczestników projektu,
- wykonuję działania na rzecz integracji społecznej poprzez pracę socjalną

Monika Piątkowska - wykształcenie wyższe
Aspirant pracy socjalnej
Czym się zajmuję?:
- przygotowuję dokumentację uczestników projektu,
- wykonuję działania na rzecz integracji społecznej poprzez pracę socjalną

Agnieszka Fryt - wykształcenie wyższe
Pracownik socjalny
Czym się zajmuję?:
- przygotowuję dokumentację uczestników projektu,
- wykonuję działania na rzecz integracji społecznej poprzez pracę socjalną

Zuzanna Stawarska - wykształcenie wyższe
Pomoc biurowa – animator partnerstwa
Czym się zajmuję?:
- współpracuję z pracownikami socjalnymi partnerów projektu

Projekt "ŚRODOWISKOWY INTERFEJS POMOCOWY"

Agnieszka Gajda - wykształcenie wyższe
Opiekun - opiekun zajęciowy
Czym się zajmuję?:
- organizuję funkcjonowanie Punktu Dziennego Pobytu Środowiskowego,
- organizuję dla Uczestników zajęcia w zakresie: aktywizacji społecznej, rekreacyjnych form spędzania czasu wolnego,
- opracowuję indywidualny i grupowy program wsparcia dla uczestników projektu

Urszula Milert - wykształcenie wyższe
Opiekun - opiekun zajęciowy
Czym się zajmuję?:
- organizuję funkcjonowanie Punktu Dziennego Pobytu Środowiskowego,
- organizuję dla Uczestników zajęcia w zakresie: aktywizacji społecznej, rekreacyjnych form spędzania czasu wolnego,
- opracowuję indywidualny i grupowy program wsparcia dla uczestników projektu

Bożena Szulc - wykształcenie wyższe
Opiekun - opiekun zajęciowy
Czym się zajmuję?:
- organizuję funkcjonowanie Punktu Dziennego Pobytu Środowiskowego,
- organizuję dla Uczestników zajęcia w zakresie: aktywizacji społecznej, rekreacyjnych form spędzania czasu wolnego,
- opracowuję indywidualny i grupowy program wsparcia dla uczestników projektu

Ewelina Hofman - wykształcenie wyższe
Młodszy opiekun - opiekun zajęciowy
Czym się zajmuję?:
- organizuję dla Uczestników zajęcia w zakresie: aktywizacji społecznej, rekreacyjnych form spędzania czasu wolnego,
- opracowuję indywidualny i grupowy program wsparcia dla uczestników projektu

Izabela Pal - wykształcenie policealne
Młodszy opiekun - opiekun zajęciowy
Czym się zajmuję?:
- organizuję dla Uczestników zajęcia w zakresie: aktywizacji społecznej, rekreacyjnych form spędzania czasu wolnego,
- opracowuję indywidualny i grupowy program wsparcia dla uczestników projektu

Ewa Sokołowska - wykształcenie wyższe
Młodszy opiekun - opiekun zajęciowy
Czym się zajmuję?:
- organizuję dla Uczestników zajęcia w zakresie: aktywizacji społecznej, rekreacyjnych form spędzania czasu wolnego,
- opracowuję indywidualny i grupowy program wsparcia dla uczestników projektu


Projektowanie stron internetowych Copyright © 2007 Neone
Wszelkie prawa zastrzeżone
Wodzisław Ślaski, ul. Wałowa 30,
NIP 647-218-85-28 tel./fax: (32) 455-14-30 e-mail: pcpr_wodz@poczta.onet.pl