Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim jest jednostką
organizacyjną wchodzącą w skład
powiatowej administracji zespolonej
utworzoną na mocy uchwały Rady
Powiatu Wodzisławskiego Nr III/29/99
z dnia 25.01.1999 r.
2018-03-12
Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

Pragniemy poinformować, że od grudnia 2017 roku na zlecenie Ministerstwa Zdrowia zostało otwarte Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego. Za pomocą całodobowej, bezpłatnej linii psychologowie Fundacji ITAKA udzielają wsparcia osobom w kryzysie i kierują do odpowiednich placówek mogących udzielić dalszej pomocy w ich miejscu zamieszkania.

W Centrum istnieje możliwość konsultacji telefonicznej pod numerem 800 70 2222 z psychologiem, psychiatrą, pracownikiem socjalnym i prawnikiem bądź konsultacji za pomocą skrzynki mailowej: porady@liniawsparcia.pl .

Szczegółowe informacje o adresach placówek na terenie kraju oraz o dyżurach specjalistów można zaleźć na stronie internetowej: www.liniawsparcia.pl .2018-03-09
Mieszkania chronione szansą na lepsze życie

Społeczne oraz ekonomiczne usamodzielnianie w ramach projektu
"Mieszkania chronione szansą na lepsze życie" trwaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Mieszkania chronione szansą na lepszy życie”. Celem głównym projektu jest wzrost społecznej oraz ekonomicznej samodzielności 14 uczestników projektu. Uczestnicy do których kierowane jest wsparcie to 8 osób z orzeczonym umiarkowanym bądź znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 6 wychowanków z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej usamodzielnionych bądź przystępujących do procesu usamodzielnienia.
Poza możliwością zamieszkania w mieszkaniu chronionym podopieczni otrzymali szeroki wachlarz instrumentów aktywizujących z którego będą mogli skorzystać dzięki uczestnictwu w projekcie. Mieszkańcy objęci są stałą opieką psychologa, pracownika socjalnego czy opiekunów mieszkań.

Działania aktywizujące rozpoczęły się już w połowie stycznia br. od treningu praktycznych umiejętności życiowych. Zajęcia te polegają na systematycznej nauce lub podtrzymaniu posiadanego poziomu sprawności w zakresie samoobsługi, samodzielności życiowej, rozwijania kontaktów społecznych oraz pełnienia ról społecznych, pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym.

Trening realizowany jest poprzez:
- trening kulinarny ( którego celem jest nabywanie, rozwijanie lub wzmacnianie umiejętności niezbędnych do życia jak nauka gotowania, przechowywania żywności, prawidłowego posługiwania się sztućcami, kulturalne zachowywanie się przy stole, nauka nakrywania i podawania do stołu, dokonywanie niezbędnych zakupów),
- trening higieny (którego celem jest nabywanie, rozwijanie lub wzmacnianie działań w zakresie utrzymania higieny ciała oraz estetycznego wyglądu zewnętrznego),
- trening ekonomiczny (którego celem jest rozwijanie umiejętności planowania i wydatkowania dostępnych środków finansowych, nabywanie i doskonalenie umiejętności warunkujących efektywne korzystanie z mediów elektronicznych korzystanie z komputera, różnych rodzajów oprogramowania czy Internetu. Działania mają umożliwić m.in.: nabycie umiejętności planowania wydatków, znajomość cen produktów wykorzystywanych w czynnościach życia codziennego –wyjścia do sklepu, nauka robienie listy zakupów, pomoc uczestnikowi w poznaniu zasad funkcjonowania instytucji fin. na rynku oraz konsekwencji zaciągania zobowiązań, nauka znajomości pieniędzy ),
- trening gospodarczy i obsługi sprzętu AGD i RTV (w nim m.in.: nauka obsługi pralki oraz organizacja zajęć porządkowych tj. sprzątanie kuchni, pokoju, łazienki, toalety, odkurzanie, czyszczenie mebli, ścieranie półek, mycie podłogi, wynoszenie śmieci itp.),
- trening ogrodniczy ( podczas którego uczestnicy nauczą się dbać o otoczenie wokół mieszkania, sadzić trawę, kwiatki, pielęgnować i podlewać je),
- trening umiejętności korzystania z instytucji użyteczności publicznej ( a w nim nauka wypełniania blankietów bankowych, adresowania listów i wysyłania na poczcie, wypełniania dokumentów urzędowych i pisania pism, nauka zachowania się w urzędach, nauka prawidłowych zachowań w trakcie korzystania z transportu publ. tj.: MKS, PKS.

Od 27 lutego br. uczestnicy biorą udział w indywidualnych poradach prawnych, które realizowane są jako jedne z zadań mających przyczynić się do zwiększenia samodzielności naszych uczestników projektu. Indywidualne porady prawne będą realizowane przez cały okres realizacji projektu w łącznym wymiarze 140h. Poradnictwo ma zapewnić wsparcie w rozwiązywaniu problemów osobistych od strony prawnej związaną np. z ubieganiem się o uzyskanie mieszkania, pomoc w przygotowywaniu pism, wniosków do instytucji pomocowych lub sądów.

Ważnym aspektem usamodzielnienia jest także wskazanie na pozytywne formy spędzania czasu wolnego. Pracownicy zaangażowani w realizację projektu wspólnie z uczestnikami starają się wypracować w ramach treningu umiejętności spędzania czasu wolnego ciekawe sposoby na rozwijanie zainteresowań , stymulowanie rozwoju intelektualnego i osobowego (gry logiczne, krzyżówki, gra w piłkarzyki), kształtowanie umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez zajęcia rekreacyjne, spacery, zabawy świetlicowe, gry sportowe.
W chwili obecnej uczestnicy planują swoje pierwsze, wspólne wyjście do kina oraz na basen.

Sporo pracy jeszcze przed uczestnikami: kontynuacja rozpoczętych już form aktywizacji oraz indywidualne konsultacje seksuologiczne, trening udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej czy trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów w formie wyjazdowej.

Trzymamy zatem kciuki za całą 14-tkę
i życzymy powodzenia w dalszych staraniach.

2018-03-06
zajęcia grupy korekcyjno-edukacyjnej

WSZYSTKICH CHĘTNYCH GOTOWYCH

NA ZMIANY
zapraszamy na pierwsze w tym roku zajęcia grupy korekcyjno-edukacyjnej


Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie zaprasza do udziału w zajęciach korekcyjno-edukacyjnych.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w dniu 14 marca 2018 roku o godz. 16.30
w budynku przychodni zdrowia na os. XXX 60, II piętro

Zajęci realizowane w ramach program korekcyjno-edukacyjnego kierowane są do osób stosujących przemoc w rodzinie i mających trudność z kontrolą agresji.


CEL PROGRAMU
 • Pomóc Ci w powstrzymaniu się od stosowania przemocy.
 • Wspierać Cię w rozwijaniu umiejętności w zakresie komunikacji i rozwiązywania konfliktów w rodzinie.
 • Dostarczenie Ci wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie.
 • Pokazać i nauczyć Cię technik samokontroli.
 • Nauczyć Cię być asertywnym.

Zajęcia grupowe prowadzone są przez trenera, w atmosferze bezpieczeństwa i zaufania.

Cykl zajęć obejmuje 60 godzin, a spotkania odbywają się raz w tygodniu.


2018-02-26
Pilotażowy program „Aktywny samorząd” w 2018 roku.

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Cele szczegółowe programu:
- przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,
- przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,
- umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,
- poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji,
-wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowych.

UWAGA WNIOSKODAWCY!

W 2018 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I:
• Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
• Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
• Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
• Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
• Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
• Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
• Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
• Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:
• w szkole policealnej,
• w kolegium,
• w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Z dofinansowania mogą skorzystać osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW!

W ramach Modułu II przyjęte zostały dwa terminy przyjmowania wniosków:

- od 01 marca do 30 marca 2018 roku (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018)
- od 01 czerwca do 10 października 2018 roku (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019)

W ramach Modułu I wnioski będą przyjmowane w systemie ciągłym:

od 01 marca do 30 sierpnia 2018 roku

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl., Sekcja Rehabilitacji Społecznej, Projektów oraz Wsparcia Uchodźców, ul. Wałowa 30 lub pod numerem tel.: 32 454 71 06 oraz klikając w zakładkę Aktywny samorząd.

Program jest finansowany ze środków PFRON


2018-02-14
10 lat Wolontariatu Młodzieżowego

W dniu 13 lutego 2018r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim odbyły się uroczyste obchody związane z X-leciem Wolontariatu. Od 2007 roku młodzież z I LO w Wodzisławiu Śląskim włącza się w pomoc wolontariacką w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w Powiecie Wodzisławskim. Inicjatorką tego przedsięwzięcia była Pani dr Elżbieta Tkocz, która do dziś aktywnie uczestniczy w tym dziele wraz z Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim – Panią Ireną Obiegły.

Dzięki wieloletniej wzajemnej współpracy Dyrekcji i grona pedagogicznego I LO oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w tym roku szkolnym zawiązała się kolejna już XI grupa młodych ludzi chętnych poświęcić swój wolny czas na pomoc dzieciom.

Podczas uroczystości obchodów X – lecia zaproszeni Goście mieli okazję zobaczyć film „Nakręceni na pomaganie”, którego bohaterami są przede wszystkim Wolontariusze, inicjatorki idei Pani dr Elżbieta Tkocz i Pani Irena Obiegły oraz pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim. Po raz pierwszy z okazji obchodów X– lecia Wolontariatu wręczone zostały statuetki jako podziękowanie za wkład w rozwój idei wolontariatu na terenie Powiatu Wodzisławskiego. Uroczystość uwieńczył koncert „W darze dla Wolontariuszy”.

Szczególne podziękowania należą się Dyrektor I Liceum – Pani Janinie Rurek bez przychylności i życzliwości, której nie byłoby możliwe realizowanie tak pięknej idei; Pani Poli Szolc - opiekunowi Wolontariuszy z ramienia szkoły, która zawsze służy wsparciem młodym ludziom; Pani Danucie Marciniak – Z-cy Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim i Pani Joannie Krutkiewicz – pedagog z Centrum, które koordynują pracą Wolontariuszy w rodzinach zastępczych; rodzinom zastępczym, w których Wolontariusze pełnią służbę wolontariacką.

Dziękujemy Wolontariuszom za ogromne serca, pełne miłości i ciepła dla naszych rodzin zastępczych, a przede wszystkim dzieci, które przebywają w rodzinach. Dziękujemy za każdy uśmiech, za każdą zaliczoną dzięki Wam kartkówkę, za każdy wspólnie nauczony wiersz. Dziękujemy za to, że jesteście z nami!2018-02-02
Upływa termin składania wniosków

Przypominamy, iż dnia 28.02.2018 roku upływa termin składania wniosków i wystąpień w ramach programu "Wyrównywania różnic między regionami III" dotyczących obszarów B, C, D, F i G programu.


2018-01-26
Program korekcyjno - edukacyjny

Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim zaprasza wszystkich chętnych do udziału
w Programie korekcyjno- edukacyjnym.

Oddziaływania przeznaczone są dla osób:,

• chcących lepiej sobie radzić z kontrolą złości;
• przeżywających trudne emocje,
• chcących wzmocnić komunikację.

W Powiatowym Specjalistycznym Ośrodku wznawia się spotkania
Grupy Wsparcia dla kobiet.

Spotkania odbywać się będą w każdy
pierwszy czwartek miesiąca,
w godzinach od 15.00 -16.30

ZAPRASZAMY

Wszystkich zainteresowanych udziałem w powyższych zajęciach do kontaktu
osobistego lub telefonicznego z Powiatowym Specjalistycznym Ośrodkiem
Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,
44-300 Wodzisław Śl., ul. Wałowa 30, tel. 32 455 60 32


2018-01-04
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro
zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)
na dostawę artykułów spożywczych do trzech Punktów Dziennego Pobytu Środowiskowego:
w Wodzisławiu Śląskim, ul. Szkolna 1, w Radlinie, ul. Orkana 23,
w Rydułtowach, ul. Strzelców Bytomskich 11, działających w ramach realizacji projektu
„Środowiskowy Interfejs Pomocowy”.

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro, za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

PIEKARNIA ŚMIETANA SP.J., ul. Mariacka 32, 44-310 Radlin

Uzasadnienie wyboru

Wybrano ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium ceny ofert i spełniającą wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym. Wodzisław Śląski, dnia 04.01.2018 r.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim
„Środowiskowy Interfejs Pomocowy”
Projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


2017-12-22
Zdrowych, wesołych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia

Niech te Święta będą okazją do zadumy, radości
podczas spotkań
przy kolędzie
z bliskimi osobami.
Życzymy wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery,
ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr.
Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia,
poczucie prywatnego
i zawodowego spełnienia
towarzyszą Państwu przez cały Nowy Rok 2018


Z najlepszymi życzeniami
Dyrekcja oraz pracownicy

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim


2017-12-07
„UWAGA”

„UWAGA”

ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA
DO TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH W 2018 R.


1. Wnioski przyjmowane będą od 02.01.2018 r. od godziny 7.30
2. Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski:

 • uzupełniony wniosek zawierający niezbędne podpisy na wniosku oraz oświadczeniu (załącznik nr 2), jeśli dotyczy wypełnić załącznik nr 1;
 • kserokopia orzeczenia – oryginał do wglądu;
 • wniosek lekarza o skierowanie na turnus (pieczątka zakładu opieki zdrowotnej, pieczątka i podpis lekarza, uzupełnione dane osobowe, jeśli dotyczy, uzupełnione uzasadnienie dotyczące obecności opiekuna na turnusie – np. pomoc w czynnościach dnia codziennego, pomoc w przemieszczaniu się, pomoc w higienie osobistej, pomoc przy noszeniu bagażu itp.);
 • dokument potwierdzający wysokość dochodu netto dla każdego pełnoletniego członka wspólnego gospodarstwa domowego za 3 ostatnie miesiące (np. zaświadczenie o zarobkach z zakładu pracy, decyzja o przyznaniu renty lub emerytury);
 • jeśli dotyczy, w przypadku osoby w wieku 16-24 lata uczącej się i nie pracującej zaświadczenie ze szkoły lub kserokopia legitymacji szkolnej
 • jeśli dotyczy, kserokopia pełnomocnictwa lub postanowienia sądu o ubezwłasnowolnieniu – oryginał do wglądu.
3. Wnioski podlegają ocenie punktowej zgodnie z załączoną kartą oceny wniosku.
4. Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów wynosi 75.
5. W pierwszej kolejności dofinansowanie przyznane zostanie wnioskodawcom, których wnioski uzyskają największą liczbę punktów.
6. W przypadku wnioskodawców, których wnioski uzyskały identyczną liczbę punktów decyduje data wpływu wniosku.


PONIŻEJ ZNAJDUJE SIĘ KARTA OCENY WNIOSKU:

WZÓR WYPEŁNIONEGO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE NA TURNUS REHABILITACYJNY


Projektowanie stron internetowych Copyright © 2007 Neone
Wszelkie prawa zastrzeżone
Wodzisław Ślaski, ul. Wałowa 30,
NIP 647-218-85-28 tel./fax: (32) 455-14-30 e-mail: pcpr_wodz@poczta.onet.pl