Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim jest jednostką
organizacyjną wchodzącą w skład
powiatowej administracji zespolonej
utworzoną na mocy uchwały Rady
Powiatu Wodzisławskiego Nr III/29/99
z dnia 25.01.1999 r.
2018-07-31
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTYINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro
zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)

na usługę psychologa doradcy w miejscowości Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski
w ramach projektu p.n. "Środowiskowy Interfejs Pomocowy"


W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:


Panią Kingę Mania, ul. Kilińskiego 36b/20, 44-200 Rybnik

Uzasadnienie wyboru

Wybrano ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium ceny ofert i spełniającą wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym.Wodzisław Śląski, dnia 31.07.2018 r.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim
„Środowiskowy Interfejs Pomocowy”
Projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


2018-07-30
Wniosek Dobry Start

Wniosek Dobry Start - kliknij


2018-07-26
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro

zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)
na dostawę artykułów spożywczych do trzech Punktów Dziennego Pobytu
w Wodzisławiu Śląskim, ul. Szkolna 1, w Radlinie, ul. Orkana 23,
w Rydułtowach, ul. Strzelców Bytomskich 11, działających w ramach realizacji projektu
„Środowiskowy Interfejs Pomocowy”.


W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

PIEKARNIA ŚMIETANA SP.J., ul. Mariacka 32, 44-310 Radlin

Uzasadnienie wyboru

Wybrano ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium ceny ofert i spełniającą wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym.


2018-07-24
„Dobry Start


Świadczenie „DOBRY START”

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczącej się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20 roku życia.

Dzieckiem w rozumieniu rozporządzenia jest m. in. dziecko, które zostało umieszczone w pieczy zastępczej oraz osoba, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (pełnoletni wychowanek).

Świadczenie dobry start przysługuje także osobie uczącej się raz w roku.

Osobą uczącą się w rozumieniu rozporządzenia jest m. in. osoba usamodzielniana opuszczająca po osiągnięciu pełnoletności rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną.

Dzieci niepełnosprawne czyli dzieci legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Świadczenie przysługuje gdy dziecko lub osoba ucząca się uczęszcza do szkoły podstawowej, dotychczasowego gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej i dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkoły w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym.

Świadczenie nie przysługuje gdy dziecko lub osoba ucząca się umieszczeni są w schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym lub zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole zapewniające nieodpłatne pełne utrzymanie oraz na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Świadczenie Dobry start wypłacane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim przysługuje rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny domy dziecka, dyrektorowi placówek opiekuńczo-wychowawczych albo osobie uczącej się zamieszkującej na terenie Powiatu Wodzisławskiego.

Rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze z terenu Powiatu Wodzisławskiego składają wnioski w wersji papierowej od 1 sierpnia 2018r. do 30 listopada 2018r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim ul. Wałowa 30 w Sekcji Wsparcia Rodzin- II piętro budynku pokój nr 1.


Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.mrpips.gov.pl/DobryStart


2018-07-13
NABÓR WNIOSKÓW

Przypominamy:

trwa nabór wniosków w ramach pilotażowego programu

„Aktywny samorząd”.W ramach Modułu II - wnioski dotyczące roku akademickiego 2018/2019

przyjmowane są do 10 października 2018 roku

W ramach Modułu I wnioski można składać do 30 sierpnia 2018 rokuModuł I:


 • Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:
 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.


Z dofinansowania mogą skorzystać osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Informacje można uzyskać bezpośrednio w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl., Sekcja Rehabilitacji Społecznej, Projektów oraz Wsparcia Uchodźców, ul. Wałowa 30 lub pod numerem tel.: 32 454 71 06 wew. 38

Program jest finansowany ze środków PFRON


2018-07-09
Konkurs plastyczny


Konkurs plastyczny
"Pocztówka na sto lat - moja Niepodległa"

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach ogłasza konkurs plastyczny pt. "Pocztówka na sto lat - moja Niepodległa".

Celem przedsięwzięcia jest zaangażowanie w obchody setnej rocznicy odzyskania Niepodległości jak największej liczby mieszkańców, budowanie wspólnoty i dumy z osiągnięć naszej Ojczyzny.

Prace konkursowe można zgłaszać do 21 września 2018 r. Najlepsze trafią na okolicznościowe pocztówki.

Regulamin konkursu do pobrania.


Projektowanie stron internetowych Copyright © 2007 Neone
Wszelkie prawa zastrzeżone
Wodzisław Ślaski, ul. Wałowa 30,
NIP 647-218-85-28 tel./fax: (32) 455-14-30 e-mail: pcpr_wodz@poczta.onet.pl