Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim jest jednostką
organizacyjną wchodzącą w skład
powiatowej administracji zespolonej
utworzoną na mocy uchwały Rady
Powiatu Wodzisławskiego Nr III/29/99
z dnia 25.01.1999 r.
2017-01-05
Informacja o braku wyboru oferty

Informujemy, że na zapytanie ofertowe z dnia 19.12.2016 r. "Usługa psychologa w miejscowości Wodzisław Śląski" w projekcie "Środowiskowy interfejs Pomocowy" nie wpłynęła żadna oferta.

Informacja o wyborze oferenta

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 000 euro

"Usługa Koordynatora Centrum Operacyjnego w miejscowości Wodzisław Śląski"
w projekcie "Środowiskowy Interfejs Pomocowy"

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez p. Donatę Malińską

Wybrano ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium ceny ofert i spełniającą wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym.


2017-01-05
ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE: Stworzenie i utrzymanie (domena i hosting) portalu w ramach projektu „Środowiskowy Interfejs Pomocowy”


kliknij tutaj aby zapoznać się z treścią zapytania


2017-01-03
Ogłoszenie o naborze kandydatów

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone
w otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wodzisławskiego
z zakresu aktywnej integracji o charakterze zawodowym uczestników projektu „Lepsze Jutro”
w okresie od 01.03.2017 r. do 20.09.2017 r.


Ogłoszenie

Uchwała Zarządu Powiatu Wodzisławskiego oraz ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wodzisławskiego w zakresie aktywnej integracji o charakterze zawodowym uczestników projektu „Lepsze Jutro” w okresie od 01.03.2017 r. do 20.09.2017 r.


2016-12-30
UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego z dnia 20.12.2016 r. w sprawie - Stworzenie i utrzymanie (domena i hosting) portalu w ramach projektu "Środowiskowy Interfejs Pomocowy"

Zamawiający w oparciu o rozdział V. pkt. 4 zapytania ofertowego; sygn. akt. PCPR 070/23966/2016 unieważnia w dniu 30.12.2016 r. postępowanie w sprawie usługi - Stworzenie
i utrzymanie (domena i hosting) portalu w ramach projektu "Środowiskowy Interfejs Pomocowy" -

Dyrektor PCPR Irena Obiegły2016-12-20
ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE: Stworzenie i utrzymanie (domena i hosting) portalu w ramach projektu „Środowiskowy Interfejs Pomocowy”

Zapytanie ofertowe platforma portalu


2016-12-20
ZAPYTANIA OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE: Koordynator oraz Psycholog

Zapytanie ofertowe Koordynator
Zapytanie ofertowe Psycholog


2016-12-19
WESOŁYCH ŚWIĄT


Zdrowych, wesołych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia.
Niech te Święta będą okazją do zadumy, radości podczas spotkań
przy kolędzie z bliskimi osobami.

Z najlepszymi życzeniami
Dyrekcja oraz pracownicy
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim


2016-12-15
Ogłoszenie o naborze do planowanego projektu „Środowiskowy Interfejs Pomocowy”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim
ogłasza nabór uczestników do projektu planowanego do realizacji w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-
2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne
działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
poddziałanie: 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT
TYTUŁ PROJEKTU: Środowiskowy Interfejs Pomocowy

Celem głównym projektu jest wzrost jakości i dostępności zindywidualizowanych usług wspierających procesy dezinstytucjonalizacji osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych, samotnych, takich jak: sieci środowiskowe, usługi dziennej opieki, telepomoc.

Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych i osób niesamodzielnych mieszkających na terenie powiatu wodzisławskiego, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej(ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej): dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 634,00 zł + 50% = 975,00 zł dla osoby w rodzinie – w wysokości 514,00 zł + 50% = 771,00 zł

Kwalifikowani kandydaci na uczestników:
- zależne osoby dorosłe o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
- zależne osoby niepełnosprawne- w stopniu lekkim, z kolei osoby zależne przewlekle chore,
- osoby niesamodzielne- mieszkające samotnie z niemożnością wykonania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego - powyżej 65 roku życia.
*W przypadku wolnych miejsc przyjmowane będą osoby poza kryterium dochodowym w ww. kolejności.

Kandydatów można zgłaszać do korzystania z następujących usług:
1. Usług telepomocy – uczestnicy z terenu powiatu wodzisławskiego.
Uczestnicy Projektu objęci systemem nieodpłatnej telepomocy będą mieć możliwość wezwania pomocy w chwili nagłego zagrożenia, powiadomienia bliskich gdzie się znajdują, gdy zgubią się albo nieświadomie porzucą bezpieczny dla siebie obszar, opiekunowie formalni będą mogli stale monitorować podopiecznego poprzez kontakt telefoniczny i elektroniczny z Centrum Operacyjnym obsługującym system.
lub
2. Zajęć w Punktach Dziennego Pobytu Środowiskowego (tzw. świetlice środowiskowe) –
Mieszkańcy:
- Osiedla Karola i Orłowiec w Rydułtowach: pomieszczenia w budynku Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach, przy ul. Strzelców Bytomskich 11,
- Dzielnicy Stare Miasto w Wodzisławiu Śląskim: pomieszczenia w Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Szkolnej 1,
- Osiedla Emma w Radlinie: pomieszczenia w Zasadniczej Szkole Zawodowej przy ul. Orkana 23
Uczestnikami mogą być osoby niekorzystające w tym czasie z podobnych form wsparcia. Osoby te i ich otoczenie zostaną objęte również poradnictwem rodzinnym, opiekuńczym i prawnym w celu ułatwienia dostępu do wiedzy na temat pielęgnacji i rehabilitacji, sposobów radzenia sobie z obciążeniem psychicznym oraz ulg i uprawnień wynikających ze sprawowania opieki.
Środowiskowe punkty opieki będą funkcjonowały w taki sposób, aby UP mogli decydować o rodzaju swojej aktywności, mogli spędzić czas aktywnie i zgodnie ze swoimi potrzebami, aby czuli się współodpowiedzialni za właściwe wykorzystanie czasu i miejsca pobytu.
albo
3. Korzystanie ze wsparcia udzielanego przez środowiskowe grupy wsparcia dla osób mieszkających na terenie jednego z trzech obszarów: Osiedla Karola i Orłowiec w Rydułtowach, Dzielnicy Stare Miasto w Wodzisławiu Śląskim, Osiedla Emma w Radlinie. Z pomocy grup wsparcia i sieci środowiskowych będą mogły korzystać również osoby objęte telepomocą mieszkające na ww. obszarach. Uczestnicy otrzymają pomoc członków środowiskowych grup wsparcia, pomoc w zakupach, umówienie wizyty u lekarza, wsparcie psychologiczne, prawne, informacje o korzystaniu z telepomocy, korzystanie z porad psychologa i prawnika.

Kandydata zgłasza się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie poprzez złożenie formularza będącego załącznikiem do Regulaminu Rekrutacji - dostępnego do odbioru osobistego w kancelarii PCPR w Wodzisławiu Śląskim, ul. Wałowa 30, pokój nr 11 i do pobrania na stronach internetowych gmin, Powiatu Wodzisławskiego, PCPR i Ośrodków Pomocy Społecznej.
Formularze zgłoszeniowe składać należy do dnia 27.12.2016 r. osobiście w sekretariacie PCPR w Wodzisławiu Śl. lub listownie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl., ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski (liczy się data wpływu do kancelarii) z dopiskiem na kopercie „Środowiskowy Interfejs Pomocowy”.
O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną powiadomieni listownie.
Informacje szczegółowe udzielane są pod numerem telefonu: 32 4551430 wew.31


Załącznik:
Regulamin rekrutacjiz załącznikami:
1/ Formularz dla kandydata do korzystania z Usług telepomocy
2/ Formularz dla kandydata do korzystania z Zajęć w Punktach Dziennego Pobytu Środowiskowego
3/ Formularz dla kandydata do korzystanie ze wsparcia udzielanego przez środowiskowe grupy wsparcia


2016-12-15
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty
złożone w otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego Powiatu
Wodzisławskiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w okresie
od 01.02.2017 r. do 30.11.2018 r.

I. Informacje ogólne.

1. Zarząd Paowiatu Wodzisławskiego zaprasza organizacje pozarządowe, lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wodzisławskiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w okresie od 01.02.2017 r. do 30.11.2018 r.
2. Zadaniem Komisji Konkursowej będzie dokonanie oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wodzisławskiego po zapoznaniu się z pisemną opinią komórki/jednostki odpowiedzialnej.
3. Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny.

II. Wymagania.

1. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Kandydaci na członków komisji konkursowej nie mogą być reprezentantami wnioskodawców biorących udział w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego, jak również nie mogą pozostawać wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności oceny.

III. Wybór kandydatów do prac w Komisji Konkursowej.

1. Zgłoszenie kandydata do udziału w Komisji Konkursowej nie jest jednoznaczne z powołaniem go do składu Komisji.
2. Ostateczny skład Komisji Konkursowej ustala Zarząd Powiatu Wodzisławskiego w drodze uchwały.

IV. Termin i sposób zgłaszania kandydatów do Komisji.

1. Termin zgłaszania kandydatów upływa w dniu 30 grudnia 2016 r.
2. Zgłoszenia należy dokonać na formularzu – w załączniku.
3. Wypełnione formularze z propozycjami kandydatów należy składać w kancelarii Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Wałowej 30 lub kancelarii Starostwa Powiatowego ul. Bogumińska 2, 44-300 Wodzisław Śląski - w godzinach pracy urzędów- LICZY SIĘ DATA WPŁYWU DO kancelarii PCPR lub STAROSTWA POWIATOWEGO.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Wodzisławskiego
mgr Ireneusz Serwotka

Wodzisław Śląski, dnia 12.12.2016 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA-komisja


Projektowanie stron internetowych Copyright © 2007 Neone
Wszelkie prawa zastrzeżone
Wodzisław Ślaski, ul. Wałowa 30,
NIP 647-218-85-28 tel./fax: (32) 455-14-30 e-mail: pcpr_wodz@poczta.onet.pl