Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śląskim jest jednostką
organizacyjną wchodzącą w skład
powiatowej administracji zespolonej
utworzoną na mocy uchwały Rady
Powiatu Wodzisławskiego Nr III/29/99
z dnia 25.01.1999 r.
2017-02-03
OGŁOSZENIA O NABORZE

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim
poszukuje kandydatów
w projekcie „Środowiskowy Interfejs Pomocowy”2017-02-02
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY- koordynator projektu

Wodzisław Śląski, dnia 31.01.2017r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) na usługę koordynatora projektu w powiecie wodzisławskim.

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

Aureliusz Myrcik, ul. Niemcewicza 19, 44-274 Rybnik

Uzasadnienie wyboru
Wybrano ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium ceny ofert i spełniającą wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym.


2017-01-26
.

Uchawła Zarządu Powiatu Wodzisławskiego oraz ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wodzisławskiego w zakresie aktywnej integracji o charakterze zawodowym uczestników projektu "Lepsze Jutro" w okresie od 15.03.2017 r. do 20.09.2017 r.

kliknij tutaj aby zobaczyć treść uchwały


2017-01-24
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro
zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)

na usługę stworzenia i utrzymania (domena i hosting) portalu w ramach projektu
„Środowiskowy Interfejs Pomocowy” w miejscowości Wodzisław Śląski.


W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30.000 euro, za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

Internet Assets sp. z o.o., ul. Traktorowa 126, 91-204 Łódź

Uzasadnienie wyboru

Wybrano ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium ceny ofert i spełniającą wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym.


2017-01-21
Ogłoszenie

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim
poszukuje kandydatów na stanowisko
- Pracownik socjalny

kliknij tutaj aby zapoznać się z treścią ogłoszenia


2017-01-21
Ogłoszenie

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim
poszukuje kandydatów na
- Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

kliknij tutaj aby zapoznać się z treścią ogłoszenia


2017-01-17
Środowiskowy Interfejs Pomocowy

Zapytanie ofertowe - Usługa Koordynatora projektu w powiecie wodzisławskim - Środowiskowy Interfejs Pomocowy
kliknij tutaj aby zapoznać się z treścią zapytania


2017-01-17
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wodzisławskiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom
w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w okresie od 01.03.2017 r. do 31.12.2018 r.

TREŚĆ OGŁOSZENIA


2017-01-16
Rekrutacja - Środowiskowy Interfejs Pomocowy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim zaprasza dorosłe osoby niesamodzielne, osoby niepełnosprawne oraz osoby samotne do skorzystania nieodpłatnie
z oferowanego wsparcia w ramach projektu "Środowiskowy Interfejs Pomocowy", realizowanego przy wsparciu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020.

W ramach projektu oferowane będą następujące nieodpłatnie usługi:
 • telepomocy – możliwość wezwania pomocy w chwilach nagłego zagrożenia życia, powiadomienia bliskich, monitorowanie podopiecznego poprzez kontakt i elektroniczny
  z Centrum Operacyjnym obsługującym system;
 • zajęć w Punktach Dziennego Pobytu Środowiskowego (tzw. świetlice środowiskowe)
  w Wodzisławiu Śląskim, Radlinie i Rydułtowach;
 • pomocy udzielanej przez środowiskowe grupy wsparcia (pomoc w zakupach, umówienie wizyty u lekarza, wsparcie psychologiczne, prawne, informacje o korzystaniu z telepomocy, korzystanie z porad psychologa i prawnika.

Kwalifikowani kandydaci na uczestników:
 • zależne osoby dorosłe o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • zależne osoby niepełnosprawne- w stopniu lekkim, z kolei osoby zależne przewlekle chore,
 • osoby niesamodzielne-mieszkające samotnie
  z niemożnością wykonania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia
  codziennego – powyżej 65 roku życia.
Kandydata zgłasza się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie poprzez złożenie formularza będącego załącznikiem do Regulaminu Rekrutacji – dostępnego do odbioru osobistego w kancelarii PCPR w Wodzisławiu Śląskim, ul. Wałowa 30, pokój nr 11 i do pobrania na stronach internetowych gmin, Powiatu Wodzisławskiego, PCPR i Ośrodków Pomocy Społecznej.

Formularze zgłoszeniowe składać należy do 27 stycznia 2017 r. osobiście w sekretariacie PCPR
w Wodzisławiu Śl. lub listownie do 25 stycznia 2017 r. na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl., ul. Wałowa 30, 44-300 Wodzisław Śląski (liczy się data wpływu do kancelarii) z dopiskiem na kopercie „Środowiskowy Interfejs Pomocowy”.

Informacje szczegółowe udzielane są pod numerem telefonu: 32 4551430 wew.31

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim
„Środowiskowy interfejs Pomocowy"
Projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Regulamin Rekrutacji
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3


2017-01-11
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego ogłasza otwarty konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego Powiatu Wodzisławskiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w okresie od 01.03.2017 r. do 31.12.2018 r., w ramach projektu planowanego do realizacji przez Powiat Wodzisławski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim o nazwie ”Środowiskowy Interfejs Pomocowy”.
Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie podmiotu, który w ramach statutowych działań podejmie się prowadzenia wsparcia środowiskowego dla osób mieszkających na terenie jednego z trzech obszarów: Osiedla Karola i Osiedla Orłowiec w Rydułtowach, Dzielnicy Stare Miasto w Wodzisławiu Śląskim, Osiedla Emma w Radlinie w okresie 01.03.2017 r. – 31.12.2018 r., w zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, której zapis art. 15 ust 5 i 6 stanowi iż pomoc społeczna polega w szczególności na: 5) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych; 6) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb oraz zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-062/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z dnia 19 kwietnia 2016 punkt 6.2.18 ppkt d.

Projekt realizowany będzie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla
osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne
działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
poddziałanie: 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT
konkurs nr RPSL.09.02.02.-IŻ.01-24-062/16

Szczegóły w ogłoszeniu - (pobierz pdf)

Wzór oferty wykonania zadania publicznego – (pobierz pdf)

Instrukcja wypełnienia oferty – (pobierz pdf)


Projektowanie stron internetowych Copyright © 2007 Neone
Wszelkie prawa zastrzeżone
Wodzisław Ślaski, ul. Wałowa 30,
NIP 647-218-85-28 tel./fax: (32) 455-14-30 e-mail: pcpr_wodz@poczta.onet.pl