Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisawiu lskim jest jednostk
organizacyjn wchodzc w skad
powiatowej administracji zespolonej
utworzon na mocy uchway Rady
Powiatu Wodzisawskiego Nr III/29/99
z dnia 25.01.1999 r.
2018-10-08
!!!Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych!!!


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim zaprasza rodziny zastępcze do udziału w cyklicznych spotkaniach grup wsparcia organizowanych w siedzibie Centrum dla rodzin zastępczych zawodowych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz rodzin zastępczych niezawodowych.   

Spotkania grup wsparcia stanowią możliwość zbudowania forum wymiany doświadczeń oraz otrzymania wsparcia w grupie osób pełniących podobną rolę – osób pełniących funkcję rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka. Udział w grupie wsparcia jest dobrowolny.

Grupa wsparcia odbywa się w każdy drugi wtorek miesiąca w godzinach 17.00 – 19.00 w Sali nr 6 na parterze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim.

Serdecznie zapraszamy2018-10-05
Ogłoszenie o naborze do programu pilotażowego

Ogłoszenie o naborze do programu pilotażowego
„Rehabilitacja 25 plus”


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim ogłasza nabór do udziału
w projekcie pilotażowym „Rehabilitacja 25 plus” dofinansowanym przez Oddział PFRON
w Katowicach ze środków PFRON.

Program realizowany jest na terenie całego kraju do dnia 31 grudnia 2020 roku jako pilotaż obejmujący dwa lata szkolne:
1) rok szkolny 2018/2019 trwający od dnia 1 września 2018 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku; (rozpoczęcie projektu planowane jest od dnia 1 stycznia 2019 r. pod warunkiem uzyskania dofinansowania).
2) rok szkolny 2019/2020 trwający od dnia 1 września 2019 roku do dnia 31 sierpnia 2020 roku.

Uczestnik programu będzie mógł korzystać ze wsparcia dofinansowanego ze środków programu maksymalnie przez dwa lata szkolne.

 1. Rekrutacja trwa od 1 października do 30 listopada 2018 roku.
 2. Beneficjentami programu są niezatrudnione osoby niepełnosprawne będące absolwentami OREW bądź ORW w wieku powyżej 25 roku życia, bądź absolwentami SPdP w wieku powyżej 24 roku życia, z niepełnosprawnością intelektualną (w tym sprzężoną z innymi niepełnosprawnościami), które nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności (np. środowiskowych domach samopomocy czy warsztatach terapii zajęciowej), a które będą odbiorcami wsparcia dofinansowanego w ramach realizacji programu.
 3. W uzasadnionych przypadkach, o ile spełnione są pozostałe warunki wymienione w pkt.2 dopuszcza się możliwość udziału w programie osób niepełnosprawnych, będących absolwentami OREW bądź ORW w wieku powyżej 24 roku życia, a także osób niepełnosprawnych, będących absolwentami SPdP w wieku powyżej 23 roku życia. Decyzję w tym zakresie podejmie administrator projektu.

Celem pilotażu jest zebranie doświadczeń służących wypracowaniu rozwiązań zapewniających absolwentom ciągłość oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania samodzielności i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym ich aktywności zawodowej.

W ramach świadczonego beneficjentom programu wsparcia zapewnione zostaną w szczególności:

 1. usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej;
 2. udział w zajęciach usprawniających, terapeutycznych i wspierających ruchowo;
 3. udział w zajęciach prowadzonych w ramach kół zainteresowań;
 4. pomoc w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej oraz utrzymaniu nabytych wcześniej umiejętności;
 5. pomoc psychologiczna, poradnictwo i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego;
 6. działania aktywizujące zawodowo w przypadku absolwentów Szkoły Przysposabiającej do Pracy;
 7. transport.

Warunkiem przystąpienia do naboru jest złożenie w terminie od 03.10.2018 r. do 30.11.2018 r. następujących dokumentów:

 1. ankiety rekrutacyjnej;
 2. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 3. kopii świadectwa/zaświadczenia ukończenia OREW, ORW lub SPdP;
 4. 4) aktualnej kopii orzeczenia ZUS lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Wymagane dokumenty można składać osobiście lub za pośrednictwem innych osób w
siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim,

ul. Wałowa 30, pokój nr 11 – kancelaria od 8:00 do 15:00.

Załącznik nr 1 - Ankieta rekrutacyjna

Załacznik nr 2 - Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych


2018-09-19
Konferencja „Moja rodzina zastępcza jest OK”

W dniu 17 września  br. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim zorganizowało w Rydułtowskim Centrum Kultury „Feniks” konferencję pn. „Moja rodzina zastępcza jest OK”

Głównym celem konferencji było wzmocnienie roli istniejących w naszym powiecie rodzin zastępczych, a także promocja idei rodzicielstwa zastępczego.

W konferencji wzięły udział rodziny zastępcze, przedstawiciele instytucji i organizacji działających na rzecz dziecka i rodziny, Starosta - Pan Ireneusz Serwotka oraz członek Zarządu Powiatu - Pani Janina Chlebik – Turek. Konferencja była także okazją do ponownego złożenia podziękowań rodzinom zastępczym odznaczonym przez Prezydenta Andrzeja Dudę, za działalność na rzecz dzieci oraz promowanie idei rodzicielstwa zastępczego. Wyróżnione w tak szczególny sposób rodziny to: Katarzyna i Marcin Kojtych, Katarzyna i Andrzej Gawełek oraz Katarzyna i Jacek Wojaczek.

Ponadto odbyły się wykłady specjalistów z zakresu opieki i wychowania dziecka oraz wystąpienie rodziny zastępczej zawodowej, która opowiedziała o swoich doświadczeniach w wypełnianiu funkcji rodziny zastępczej.

Podczas konferencji zostały wręczone nagrody dzieciom z rodzin zastępczych, które uczestniczyły w konkursie plastycznym pn. „Moja rodzina zastępcza jest OK”. Konkurs został zorganizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Pokochaj Mnie”.

Konferencję uatrakcyjniły występy dzieci i młodzieży z Zespołu Tańca Ludowego „Przygoda” z Rybnika. Szczególne podziękowania należą się Dyrektor Zespołu – Pani AnicieGeratowskiej. Część artystyczną zakończyła Lenka, która dała piękny popis gry na pianinie, pod opieką swojej instruktor Pani Izabeli Bugla -Słomian.
2018-08-29
Upływa termin składania wniosków

UWAGA:
30 sierpnia 2018 upływa termin składania wniosków w ramach pilotażowego programu
„Aktywny samorząd” MODUŁ I.

W ramach Modułu II -
wnioski dotyczące roku akademickiego 2018/2019

przyjmowane są do 10 października 2018 roku


Informacje można uzyskać bezpośrednio w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Wodzisławiu Śl., Sekcja Rehabilitacji Społecznej, Projektów oraz Wsparcia Uchodźców,
ul. Wałowa 30 lub pod numerem tel.: 32 454 71 06 wew. 38.

Program jest finansowany ze środków PFRON


2018-08-24
IX Śląski Rajd Turystyczny - BEZ BARIER

Szanowni Państwo!

W imieniu organizatorów IX Śląskiego Rajdu Turystycznego BEZ BARIER - największej imprezy turystycznej dla osób niepełnosprawnych i zagrożonych izolacją społeczną w Polsce - proszę o przekazanie potencjalnym beneficjentom informacji o tej imprezie. Szczegółowe informacje przesyłam w załącznikach.
Jednocześnie prosiłbym o przesłanie kontaktów do szkół, organizacji społecznych programowo zajmującymi się osobami niepełnosprawnymi i zagrożonymi izolacją społeczną.

Z turystycznym pozdrowieniem
Zbigniew Orłowski - wiceprzewodniczący Rady ds. Turystyki Osób Niepełnosprawnych ZG PTTK, Prezes PTTK O/Mysłowice
tel. biuro +48 32 2225606 (w dni robocze od 10 do 17) mob. +48 508 063 653


Regulamin IX SRT

Propozycje tras turyst IX SRT

Karta zgłoszeniowa IX SRT

Informacja o IX SRT Bez Barier


2018-08-23
UNIEWAŻNIENIE


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim informuje, że unieważnia procedurę naboru z dnia 03.08.2018 r. na wolne stanowisko urzędnicze - Administrator w Sekcji Wsparcia Rodzin, Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej - 1/4 etatu. Jednocześnie informujemy, że ponowne ogłoszenie o naborze na ww. stanowisko zostanie ogłoszone na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Centrum w dniu 23.08.2018 r.
/-/ Irena Obiegły
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim2018-08-17
"Śląski Program Reintegracji"


Informujemy, że w ramach projektu "Śląski Program Reintegracji", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego istnieje możliwość:


 • ukończenia 6-miesięcznych staży zawodowych (wraz ze stypendium stażowym)
 • ukończenia szkoleń zawodowych (wraz ze stypendium szkoleniowym)
 • indywidualnego wsparcia doradcy zawodowego w celu opracowania ścieżki reintegracji dla każdego uczestnika oraz wsparcia pośrednika pracy

W projekcie mogą wziąć udział osoby:
 • kwalifikujące się do grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj. np. korzystające ze wsparcia OPS
 • niepełnosprawne
 • mieszkające na terenie woj. Śląskiego (subregion zachodni i centralny województwa)

Zapisy i szczegółowe informacje:

Fundacja Imago
ul. Żorska 14, piętro 3, pok. 303
44-203 Rybnik

tel. 504 565 301

www.fundacjaimago.pl


2018-08-08
"Zobacz lepszą przyszłość"

Fundacja Przyjaciółka zaprasza do udziału w kolejnej edycji programu "Zobacz lepszą przyszłość". Akcja, której celem jest poprawianie widzenia dzieci i młodzieży z domów dziecka, rodzin zastępczych i świetlic środowiskowych w wieku od 5 do 26 lat.
JAK ZGŁOSIĆ PODOPIECZNYCH DO PROGRAMU:
KROK 1 - Zarejestruj konto użytkownika na stronie internetowej Fundacji Przyjaciółka;
KROK 2 - Zaloguj się na stronie;
KROK 3 - Wypełnij formularz i zgłoś placówkę/ placówki na stronie http://www.fundacja.przyjaciolka.pl/essilor/ - otrzymasz maila potwierdzającego zgłoszenie;
KROK 4 - W ciągu 14 dni zarejestruj dzieci z placówki/placówek (jest to warunek konieczny, abyśmy przeprowadzili badania w Twojej placówce);
KROK 5 - Poczekaj na kontakt koordynatora programu i wspólnie ustalcie najlepszy termin wizyty wolontariusza w placówce/placówkach.

Więcej informacji można uzyskać:
Pod adresem mailowym: okulary.essilor@gmail.com


Projektowanie stron internetowych Copyright © 2007 Neone
Wszelkie prawa zastrzeone
Wodzisaw laski, ul. Waowa 30,
NIP 647-218-85-28 tel./fax: (32) 455-14-30 e-mail: pcpr_wodz@poczta.onet.pl